Богоосягнення

Бог Саваоф. Худ. В. Васнецов, між 1885 і 1896

Богоося́гнення — релігійно-філософський та богословський термін, який позначає особливий вид діяльного духовно-досвідного знання про Бога і водночас акт переживання єдності з Ним. Вказує на взаємодоповнювальність різних способів, методів, форм та рівнів релігійних теорій і практик, які дозволяють досягти «зустрічі з Богом», «єднання з Богом» в теїстичних релігіях назагал, і в християнстві зокрема.

Загальна характеристика

Феномен богоосягнення пояснюють як обумовлений, з одного боку, здатностями і потребами вірянина, який прагне до Бога, з іншого — специфікою релігійної спільноти, традиції та культури, метафізичними і доктринальними уявленнями про Бога.

В основі феномену богоосягнення вбачають теїстичну віру в можливість встановити відносини спілкування, зустрічі, відданості, діалогу, пізнання, договору, єдності між людиною і Божественною реальністю. Тут осягнення Божества є дією, актом єдності, знанням, переживанням, діяльністю. Богоосягнення розуміється як знання, що дає святість через причетність Священному. Воно тлумачиться як мета, процес та засіб, в якому осягнення Божества тотожне причетному буттю, перебуванню в єдності з Ним. Ідеалом є ситуація, коли онтологічний стан єдності з Богом (святість) визначає безпосереднє Його знання (богознання), переживання (релігійний досвід) та подібність до Нього (богоподібність). У сукупності ці відносини розглядають як максимальну проєкцію і повноту людських відносин.

У богоосягненні експлікують ієрархічну структуру рівнів проникнення в сферу Божественного, виявляють вербальний, ментальний, діяльний, символічний, аскетичний, екстатичний аспекти. Богоосягнення тлумачать як можливе і в особистому досвіді людини, і в колективному досвіді релігійної спільноти, як в традиційних, так і в нетрадиційних формах.

Релігійні доктрини вбачають можливість Богоосягнення у найрізноманітніших проявах людського буття: любові, пізнанні, жертовному служінні, аскетизмі, моральному слідуванні нормам, творчому натхненні, молитовному зверненні, вищому покликанні, подвижництві, містичних практиках тощо. Релігії в різний спосіб і в різних формах інтегрують ці прояви і здатності людини з релігійними традиціями, що обумовлює формування релігійно-культурних форм, у яких і через які відбувається богоосягнення. Такими релігійно-культурними формами є гімнографія, релігійна поезія й піснеспіви, художня іконографічна творчість, обрядовий танець, богодумання, релігійне філософування, богословування, екзегетика, храмове богослужіння, моральне очищення, аскетичні подвиги, медитативне споглядання, містико-екстатичні ритуали та ін.

У християнстві

Феномен богоосягнення притаманний різним теїстичним системам, але найвиразніше характерний для авраамічних релігій. Специфікою християнського богоосягнення є його христологічна спрямованість (див. Христологія). Значну роль відіграє читання, тлумачення та дослідження Святого Письма, догматів, творів авторитетних Отців церкви. Вагоме значення в богоосягненні відіграє ритуально-культовий бік релігії: таїнства, Божественна літургія, іконопис, священнодії, які виконують містеріально-символічну функцію єднання з Богом. Не менш важливими вважаються шляхи богопізнання засобами богослов’я, філософії та науки, що осягають Порядок, Гармонію, Красу як властивості Бога.

Література

  1. Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. Київ : Кондор, 2005. 206 с.
  2. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви: (Раскрытие Православия в их творениях). Москва : Издательство МГУ, 1994. 270 с.
  3. Кимелев Ю. А. Философия религии: Систематический очерк. Москва : Изд. дом «Nota Bene», 1998.
  4. Левченко Т., Христокін Г., Чорноморець Ю. Теологія. Київ : Мала академія наук України, 2015. 229 с.
  5. Христокін Г. В. Культурні форми буття теології: релігієзнавчо-філософський аналіз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 38 (51). С. 65–73.
  6. Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях. Ірпінь : УДФСУ, 2021. 404 с.

Автор ВУЕ

Г. В. Христокін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Христокін Г. В. Богоосягнення // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Богоосягнення (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ