Антропологія культурна

Антрополо́гія культу́рна — галузь науки, яка вивчає вплив культурного середовища на формування (або зміну) етнонаціональної ідентичності людини, механізми інкультурації особистості та процеси акультурації на рівні соціальних груп — носіїв етнічних та національних культур.

Історична довідка

Заснована наприкін. 19 — на поч. 20 ст. у США Ф. Боасом (1858–1942). Була викликана до життя політичними, соціальними та демографічними чинниками, зокрема, потужними міграційними потоками до США, що призвели до формування поліетнічного населення і обумовили запит на ідеологію його консолідації як політичної нації.

Антропологія культурна формувалася на протиставленні біологізаторським концепціям з їхньою тезою про біологічний детермінізм та незмінність етнонаціональної ідентичності й, за аналогією, до наріжного положення соціальної філософії марксизму про сутність людини як сукупність суспільних відносин. Замінюючи поняття етнонаціональної на етнокультурну ідентичність, антропологія культурна стверджує, що остання не є сталою й може змінюватися під впливом культурного середовища. У подальшому з цієї тези представниками теорії мультикультурності було зроблено висновок про те, що людина сама може визначати свою етнокультурну ідентичність.

Характеристика

Теоретичні джерела антропології культурної: історична наука (історико-еволюціоністська школа Л. МорганаЕ. Тайлора), етнологія (Е. Вестермарк), соціологія [В. Самнер (1840–1910; США), В. Мак-Дауголл (1871–1938; Велика Британія — США)], психологія соціальна (школа психології народів — М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт).

Через полідискурсність антропології культурної існує проблема розмежування її предмета і предмета зазначених наук, особливо етнології. Відмінність, зокрема, полягає в акцентуванні антропологією культурною уваги на нематеріальних складових культури, у теоретико-методологічному інструментарії (для неї характерне теоретичне моделювання з високим рівнем абстрактності узагальнень і висновків) та у міждисциплінарному (із залученням історії, філології, психології, соціології) характері культурно-антропологічних досліджень.

Представлена: у США культурно-історичною школою (Ф. Боас), з якої виділилася етнопсихологічна, або етнокультурна школа антропології культурної (Р. Бенедикт, М. Мід), теорією релятивізму культурного (М. Герсковіц), лінгвістичною антропологією культурною (Е. Сепір), теорією культурного ареалу й культурної конфігурації (А. Кребер), школою когнітивної антропології [В. Гуденаф (1919–2013; США), Р. Шведер (нар. 1945; США) та ін.]. У Західній Європі антропологія культурна номінально репрезентована теоріями Е. Ротгаккера і М. Ландмана (1913–1984; Швейцарія — Ізраїль), втім, за своїм характером ці теорії тяжіють до антропології філософської. Для деяких шкіл антропології культурної характерним є психологічний редукціонізм і аксіологічний релятивізм.

Антропологія культурна виступила теоретико-методологічною парадигмою теорії мультикультурності [С. Бенхабіб (нар. 1950; Туреччина — США), Ч. Тейлор (нар. 1931; Канада) та ін.].

Джерела

  • Herskovitz M. J. Cultural Antropology. New York : Alfred Knopf, 1955. 569 p.
  • Boas F. The Mind of Primitive Man. Read Books, 2007. 296 р.
  • Boas F. Anthropology and Modern Life. Read Books Ltd,, 2014. 262 р.

Література

  1. Пархоменко Т. С. Социокультурный дискурс морали (современные англо-американские философские школы. Киев : [б. и.],1995. 166 с.
  2. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли / Пер. с англ. А. Елфимова. Москва : Восточная литература, 2003. 358 с.
  3. Арутюнов С. А., Рыжкова С. И. Культурная антропология. Москва : Весь мир, 2004. 216 с.
  4. Безклубенко С. Д., Бондар С. В., Борисенко М. В. та ін. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. 480 с.
  5. Ситник О. С. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 206 с.
  6. Выжлецов П. Г, Выжлецова Н. В. Структурно-функциональный анализ общества и культуры А. Р. Рэдклифф-Брауна // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. 2018. № 2 (20). С. 91–108.

Автор ВУЕ

Т. С. Пархоменко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Пархоменко Т. С. Антропологія культурна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропологія культурна (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ