Гірські породи

Гірські́ поро́ди — природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом та утворюють самостійні геологічні тіла.

Характеристика

Гірськими породами складені верхні оболонки планет земної групи (Венера, Марс, Меркурій), а також Місяць, астероїди, супутники планет-гігантів.

Гірськими породами вважають тільки тверді тіла, хоча до них належать також рідкі речовини (вода, нафта тощо) та природні гази.

Гірські породи вивчає петрографія.

Характеристики та гірничо-технологічні властивості гірських порід — міцність, твердість, тривкість, абразивність (див. Абразиви), буримість (див. Буріння), висаджуваність, збагачуваність (див. Збагачення корисних копалин).

Характерна особливість гірських порід — багатоагрегатність (обумовлена тим, що пори та тріщини гірських порід у природних умовах заповнені газами, рідинами або сторонніми породами).

Як фізичні тіла гірські породи характеризуються щільнісними, пружними, міцнісними, тепловими, електричними, магнітними, радіаційними та іншими властивостями, що залежать від їхнього мінерального складу і макробудови (структурно-текстурних ознак).

Густина — 1 000–4 700 кг/м3;

модуль поздовжньої пружності 5∙109–1,5∙1011 Па;

коефіцієнт Пуассона 0,15–0,38;

межа міцності під час стиснення до 5∙108 Па;

межа міцності під час розтягу до 2,0∙107 Па;

коефіцієнт теплопровідності 0,2–10 Вт/(м∙К);

питома теплоємність 0,5–1,5 кДж/кг∙К;

коефіцієнт лінійного теплового розширення 2∙10-6–4∙10-4 К-1;

питомий електричний опір 10-2–1012 Ом∙м;

відносна діелектрична проникність 2–30;

магнітна сприйнятливість 10-7–3,0.

Класифікація

1) За походженням розрізняють магматичні, метаморфічні та осадові гірські породи.

 • Магматичні гірські породи за вмістом кремнезему (SiO2) умовно ділять на кислі (понад 65 %), середні (65–52 %), основні (52–40 %) та ультраосновні (менше 40 %).
 • Магматичні й метаморфічні гірські породи становлять близько 90 % обсягу земної кори; осадові — 75 % площі земної поверхні.
 • Осадові гірські породи виникли внаслідок відкладення (механічного, хімічного, органічного) з води та повітря продуктів руйнування магматичних і метаморфізованих порід, решток живих організмів тощо.
 • Метаморфічні гірські породи — результат перетворення магматичних або осадових порід під дією високого тиску, температури та гарячих газо-водних розчинів.

2) За характером зв’язків окремих зерен:

 • пухкі (роздільно-зернисті) — механічні суміші різних мінералів або зерен одного мінералу, не пов’язаних між собою, наприклад, пісок, гравій, галька;
 • зв’язні (глинисті) — гірські породи з водно-колоїдними зв’язками частинок між собою, напр., глини, суглинки, боксити; їхня особливість — висока пластичність при насиченні водою;
 • тверді (скельні та напівскельні) — із жорсткими та пружними зв’язками, що мають фізико-хімічну природу, наприклад, пісковики, граніти, діабази, гнейси

3) Як об’єкт гірничих розробок — скельні, напівскельні, щільні, м’які, сипучі, зруйновані.

4) За структурою — кристалічні, приховано-кристалічні, склуваті, порфірові, уламкові.

5) За текстурою — масивні, пористі, шаруваті.

6) Особливу групу складають органогенні гірські породи — вугілля. Вугілля викопне — тверді каустобіоліти, що є продуктами метаморфізму залишків рослин (за їхнім походженням і складом розрізняють гумусове, сапропелітове та ліптобіолітове вугілля).

Див. також

Література

 1. Blatt H., Tracy R. Petrology. 2nd ed. New York : W. H. Freeman, 1996. P. 355.
 2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
 3. Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2014. 266 с.
 4. Maresch W., Schertl H., Medenbach O. Gesteine — Systematik, Bestimmung, Entstehung. 3 aufl. Stuttgart : Schweizerbart, 2016. 368 p.

Автори ВУЕ

В. С. Білецький,

В. І. Саранчук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Саранчук В. І. Гірські породи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гірські породи (дата звернення: 23.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ