Брекчія

Брекчія в Долині Смерті, США

Брéкчія (від італ. breccia — термін середньовічних гірничих майстрів і каменотесів на позначення «каменю зі зцементованого гравію») — гірська порода, що складається з гострокутних зцементованих уламків розміром понад 2 мм. Уламки-складники можуть бути однорідними й різнорідними, при цьому чітко відрізняються від цементу.

У брекчії нерідко присутній заповнювальний матеріал.

Класифікація

За розміром уламків. Залежно від розмірів уламків, виділяють такі форми брекчій: брилові — 1000 мм; велико-, середньо- і дрібноуламкові — 1000–100 мм; велико-, середньо- і дрібнощебневі — 100–2 мм.

Брекчії розміром понад 500 мм називають мегабрекчіями.

За складом. Залежно від мінерального складу уламків і цементу, розрізняють наступні види брекчій: мономінеральна — і уламки, і цемент утворені з того самого мінералу, який складає понад 95 % брекчії;

олігомінеральна — головний мінерал складає від 75 до 95 % уламків, зцементованих однорідним або змішаним типом цементу;

полімінеральна (поліміктова) — уламки кількох різних мінералів, головний мінерал складає менше за 75 % породи.

За генезисом. Залежно від умов утворення, виділяють: осадові, карстові, гідротермальні, вулканічні, тектонічні та ін. брекчії, а також змішані різновиди наведених груп.

Осадові брекчії

Осадові брекчії представлені гострокутними, погано обкатаними, неорієнтованими уламками осадових або метаморфічних порід, які зцементовані іншим осадовим матеріалом. Як правило, це літифікований колювій або осипи (див. Осипання) на схилах. Товсті пласти колювіальних осадових брекчій зазвичай формуються поруч з уступами тектонічних розломів у грабенах. Осадові брекчії можуть бути утворені як результат селей; карстові брекчії — результат обвалу склепінь та стінок карстових порожнин. Іноді в таких порожнинах та на річкових терасах зустрічаються «костяні брекчії» — скупчення зцементованих карбонатним/кременистим або глинистим матеріалом уламків кісток хребетних тварин. У водоймах брекчії утворюються внаслідок руйнації прибережних скель або рифів.

Вулканічні брекчії

Вулканічні брекчії виникають за умов цементації рідкою лавою уламків гірських порід, зокрема викинутих під час виверження вулкана; при дробленні потоків в'язкої лави; накопиченні туфів та ін. вулканогенних уламкових матеріалів (туфобрекчія); діагенезі відкладів грязьових потоків вулканічних областей (див. Лахари). Утворюються також компілятивні вулканогенно-осадові брекчії.

Тектонічні брекчії

Тектонічні брекчії (дислокаційні брекчії або брекчії тертя) утворюються в умовах формування тектонічних дислокацій. Виникають під час руху уздовж площини розривного порушення (див. Насув), а також при складкоутворенні. Зустрічаються уздовж площин насувів, зсувів, скидів і підкидів; іноді є наслідком тертя окремих блоків, що переміщаються (звідси термін «брекчії тертя»). Розміри уламків коливаються від мікроскопічних до величезних брил (десятки й сотні метрів). Простір між уламками зазвичай заповнений частинками тих же, але сильніше подрібнених порід або цементним матеріалом. При складкоутворенні брекчії виникають у результаті пошарового переміщення й роздроблення речовини. Утворення таких порід приурочене до приповерхневої зони земної кори. У деяких альпійських насувах товщина пластів тектонічних брекчій досягає декількох сотень метрів. Спостерігається характерне для такого типу брекчій перемішування уламків алохтону й автохтону, деяка їхня обкатаність і часто груба орієнтованість у напрямку руху.

У тектонічних брекчій, приурочених до скидів, уламки більш кутасті, зазвичай розташовані безладно. Часто містять привнесений матеріал, що заповнює тріщини й проміжки між уламками.

Підвиди тектонічної брекчії:

ін'єкційна брекчія — утворюється при проникненні подрібнених уламків однієї породи у тріщини іншої;

брекчія соляних куполів — виникає у процесі формування солянокупольних структур і представлена вмісними породами, які залягають по периферії соляного купола.

Імпактні брекчії

Імпактні брекчії — різновид імпактиту, гірської породи, зміненої в результаті удару чи вибуху метеорита. Може містити речовину метеороїда. Присутні в астроблемах на Землі, а також на поверхні Місяця. Брекчії цього типу знаходяться на дні кратера, під ним або у породах, викинутих за межі кратера. Однією з головних петрографічних ознак є наявність щільних фаз кремнезему, що утворюються за дуже великого тиску — коеситу, стишовіту, шокового кварцу. Іншою важливою ознакою є аномальне (див. Аномалія) збагачення кобальтом, нікелем, іридієм та іншими сидерофільними елементами, які є індикаторами метеоритної речовини. Прикладом ударної брекчії є брекчія метеоритного кратера Нойгрунда в Естонії.

Гідротермальні брекчії

Гідротермальні брекчії утворюються на глибинах менше 1 км за температур 150–350 °C, коли сейсмічна або вулканічна активність призводить до відкриття порожнин уздовж розлому глибоко під землею. Гідротермальні брекчії часто утворюються внаслідок природного гідророзриву гірських порід, під тиском гідротермальних рідин. Раптове розкриття порожнини призводить до дестабілізації та розриву гірської породи по боках розлому, а зламана гірська порода потрапляє в подрібнену суміш породи, пари та окропу. Уламки гірських порід стикаються між собою і з боками порожнини, а кутасті уламки стають округлішими. Леткі гази, зокрема вуглекислий газ, втрачають парову фазу мірою продовження кипіння. В результаті хімія рідин змінюється, і рудні мінерали швидко осідають. Поширені рудні родовища, що містять гідротермальні брекчії. Вони типові для епітермального та мезотермального рудного середовища і тісно пов'язані з інтрузивними родовищами руди, такими, як скарни, грейзени, та мінералізацією, обумовленою порфіром.

Література

  1. Астрономічний енциклопедичний словник / За заг. ред. І. А. Климишина, А. О. Корсунь. Львів : Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 548 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Reuther C.-D. Grundlagen der Tektonik. Kräften und Spannungen der Erde auf der Spur. Berlin : Springer, 2018. 288 p.
  4. Вовк В. М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Мачулін, 2019. 444 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Брекчія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Брекчія (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ