Аеротенк

Аероте́нк (від аеро… і англ. tank резервуар) — споруда для біологічного очищення стічних вод, де цей процес відбувається в аеробному середовищі за інтенсивної подачі стиснутого повітря.

Процес перетворення органічних стоків здійснюється за рахунок активного мулу (конгломератів бактерій-нітрифікаторів), який перебуває у завислому стані завдяки інтенсивному перемішуванню води. Задля підтримання швидкості нітрифікації на заданому рівні частина активного мулу, яка виноситься з очищеною водою, відокремлюється та знову спрямовується в аеротенк.

Принцип функціонування: забруднена вода надходить до зони аерації, взаємодіє з активним мулом, який перемішується з повітрям, що подається через фільтроносні труби. У аеробних умовах органічно зв’язаний Нітроген (азот) перетворюється на амоній, який бактерії Nitrosomonas та Nitrobacter переводять відповідно у нітрити та солі нітратної (азотної) кислоти. Із зони аерації суміш оборотної води з активним мулом надходить до вбудованого відстійника з наступним осадженням мулу, фільтрацією води через завислий шар та денітрифікацією.

В аквакультурі аеротенк застосовують як складову замкнутих рибоводних установок.

Література

  1. Рибаченко С. О. Аеробна доочистка стічних вод на затоплених фільтрах. Дис. канд.техн. наук 05.23.04. Київ : КНУБА, 2011. 143 с.
  2. Эпоян С. М., Штонда И. Ю., Штонда Ю. И. Интенсификация процесса аэрации сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах / Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. 2014, Vol.16, No. 6, 93-100. URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/12SHtonda.pdf
  3. Сівак В. М., Щодро О. Є., Пилипей М. І. Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 27. Київ: КНУБА, 2016. С. 351 - 359.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ