Українська асоціація релігієзнавців

Украї́нська асоціа́ція релігієзна́вців (УАР) — громадська організація, заснована в березні 1993 за ініціативи науковців, освітян, богословів, музейних, масмедійних і громадських діячів для координації досліджень в сфері релігії, релігійно-суспільних, державно-церковних і міжконфесійних відносин.

Загальні відомості

Колодний Анатолій Миколайович
Колектив Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Українська асоціація релігієзнавців — одне з перших професійних об’єднань в незалежній Україні. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України у липні 1993, пройшла перереєстрацію у вересні 2017. Від моменту створення і станом на 2019 президентом УАР є доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Колодний Анатолій Миколайович.

Згідно зі Статутом, УАР — позапартійна, світська громадська організація. Має 19 обласних осередків: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Чернівецький. Керівним органом є Конференція представників обласних і міських організацій; поточну роботу покладено на обране Правління.

Станом на 2019 до складу Правління входять:

 • Рада правління: віце-президенти (д.філос.н., проф. Докаш В. І., д.філос.н., проф. Филипович Л. О, д.істор.н. Сітарчук Р. А., д.філос.н. Саган О. Н.), вчений секретар (к.філос.н. Кулагіна-Стадніченко Г. М.), члени (д.філос.н. Арістова А. В., д.філос.н. Бистрицька Е. В., д.філос.н. Бондаренко В., к.філос.н. Бучма О. В., к.філос.н. Здіорук С. І., д.філос.н. Павленко П. Ю., д.філос.н. Предко О. І, к.філос.н. Халіков Р. Х., д.філос.н. Харьковщенко Є. А., д.філос.н. Яроцький П. Л.);
 • голови обласних осередків.

Асоціація сприяє проведенню наукових досліджень з актуальних релігієзнавчих проблем та поширенню їх результатів; пропагує принципи свободи совісті й віросповідань, партнерської моделі відносин держави і релігійних організацій; надає консультативну допомогу органам державної влади, громадським організаціям, закладам освіти, релігійним об’єднанням, ЗМІ тощо з питань релігієзнавства; провадить експертну діяльність з релігієзнавства.

Діяльність УАР спрямована на :

 • об'єднання і координацію зусиль науковців-релігієзнавців України з розробки актуальних проблем в галузі історії релігії, соціології релігії, практичного релігієзнавства, сучасних релігійних процесів у світі й в Україні тощо;
 • поширення релігієзнавчих знань, розвиток релігієзнавчої освіти й виховання, різнобічну просвітницьку діяльність;
 • підтримку молодих науковців-дослідників релігії, допомогу в презентації результатів їхніх досліджень в Україні та за кордоном;
 • сприяння налагодженню міжконфесійного й міжрелігійного діалогу, продуктивної комунікації та співпраці між лідерами релігійних організацій в Україні;
 • сприяння процесам духовного відродження в Україні, поверненню із забуття спадщини світських і релігійних українських мислителів, богословів, церковних діячів;
 • утвердження атмосфери толерантності, взаємоповаги до вірувань, поглядів, духовно-моральних цінностей, традицій носіїв різної світоглядної та конфесійної орієнтації;
 • розвиток міжнародного співробітництва українських науковців і зарубіжних дослідників релігії.

Для реалізації мети і завдань своєї діяльності УАР самостійно або спільно з іншими громадськими та релігійними організаціями, органами виконавчої влади, установами, фондами організовує і проводить наукові й науково-практичні конференції, симпозіуми, круглі столи з актуальних проблем релігійного життя (станом на 2019 проведено понад 120 конференцій), видруковує та поширює їхні матеріали. Через УАР її члени залучаються до участі в роботі Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій, укладанні колективних монографій (видано понад 300) і тематичних наукових збірників. За роки діяльності УАР вийшли в світ: 10-томна серія «Історія релігії в Україні», 12 книг з циклу «Християнство в світі і в Україні»,15 — з циклу «Свобода буття релігії»; 6 збірників циклу «Україна і Ватикан», 5 — серії «Релігієзнавство української діаспори» тощо. Члени УАР працюють над укладанням 2-томної «Української Релігієзнавчої Енциклопедії»; активно долучаються до проекту «Велика Українська Енциклопедія».

УАР — співорганізатор видруку щорічника «Релігійна свобода» (станом на 2019 видано 21 число), фахового часопису «Українське релігієзнавство» (86 випусків).

Членство у міжнародних і вітчизняних організаціях

Асоціації будує відносини із зарубіжними організаціями на принципах рівності, партнерства, співпраці. УАР є членом Міжнародної Асоціації істориків релігії, Європейської Асоціації дослідників релігії, Міжнародної Асоціації свободи релігії, Парламенту релігій світу, Міжнародної асоціації дослідників релігії Східної та Центральної Європи.

На базі УАР в 2008 утворено Координаційну Раду з релігієзнавства країн Східної Європи, Балтії і Кавказу (станом на 2019 координатор – проф. Филипович Л. О., співкоординатор – проф. Арістова А. В.). Разом з міжнародними інституціями проведено більше 30-ти Міжнародних наукових конференцій з широкою участю науковців із зарубіжжя. Україну відвідало понад 100 відомих експертів в сфері свободи совісті і релігії з понад 35 країн світу.

УАР є членом Українського Біблійного товариства (з 2006) і Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань (з 2017).

Література

 1. Українська асоціація релігієзнавців (УАР) // Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ : Четверта хвиля, 1996. С. 345.
 2. Українська асоціація релігієзнавців. URL: https://ukreligieznavstvo.wordpress.com/uar/
 3. Українська асоціація релігієзнавців. URL: https://ure-online.info/encyclopedia/ukrayinska-asotsiatsiya-religiyeznavtsiv-uar/
 4. Українській Асоціації релігієзнавців двадцять років. Збірник праць та інформативок / За ред. проф. А. Колодного // Українське релігієзнавство. Київ, 2013. № 65. 324 с.
 5. Babinov Yu., Fylypovych L. History of Scientific Study of Religion and Current State of Religious Studies in Ukraine // Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Brill Publishing House, Leiden, 2015. P. 239–275.
 6. Ukrainian Association of Researchers of Religion (UARR). URL: http://www.easr.eu/member-associations/ukraine/
 7. Академічному релігієзнавству в Україні — 25 років: постання і основні напрямки розвитку / За ред. А. Колодного. Київ : УАР, 2016. 60 с.

Автор ВУЕ

Л. О. Филипович

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Филипович Л. О. Українська асоціація релігієзнавців // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Українська асоціація релігієзнавців (дата звернення: 22.09.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
03.09.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ