Мінералізація води

Мінераліза́ція води́ — показник загального вмісту мінеральних речовин (розчинених йонів та солей) у воді. В англомовній літературі вживають термін «загальна кількість розчинених частинок» (англ. total dissolved solids, TDS).

Загальна характеристика

Мінералізація води зумовлена насамперед природними чинниками (зокрема геологічними умовами району походження вод та рівнем розчинності мінералів порід, із якими вони контактують).

Визначають мінералізацію води як суму значень компонентів, отриманих при хімічному аналізі конкретної проби води.

Найбільший вплив на формування мінералізації води річок, озер, підземних водоносних горизонтів (95–99 %) мають 7 основних йонів (аніонів і катіонів).

Аніони: НСО3- (гідрокарбонати); SO42- (сульфати); Cl- (хлориди). Катіони: Ca2+ (Кальцій); Mg2+ (Манган); Na+ (Натрій); K+ (Калій). Антропогенний вплив на мінералізацію води у водних об’єктах загалом незначний [скидання шахтних вод з підвищеною мінералізацією (у відповідних регіонах), меншою мірою — скиди промислових та господарсько-побутових стічних вод].

За ступенем мінералізації усі природні води можна поділити на 4 групи (гд/м3): прісні (до 1); солонуваті (1–10); солоні (10–50); розсоли (понад 50).

Прісні води — найважливіший водний ресурс, оскільки їх використовують для питного водопостачання. Але вони становлять лише 2,5 % від обсягу всієї гідросфери Землі; усі інші — солоні води океану (середня солоність 35 ‰) та підземних водоносних горизонтів.

Одиниці вимірювання

Мінералізацію води вимірюють у мг/дм3 (мала концентрація) та г/дм3 (велика концентрація), або в несистемних одиницях — мг/л, г/л.

За кордоном мінералізацію води вимірюють у мільйонних частках (англ. parts per million, ppm). Співвідношення між одиницями вимірювання в мг/дм3 та ppm майже однакове: 1 мг/дм3 = 1 ppm.

Суміжні поняття

В океанологічній практиці наближеним до терміна «мінералізація води» є поняття «солоність морської води», що вимірюється у проміле (‰, тисячна частка). Наближеним до мінералізації води є поняття «сухий залишок» — загальна маса речовин, отримана після випарювання фільтрованої води з наступним висушуванням осаду за температури 105 °С до постійної маси; виражається в мг/дм3 (г/дм3). Термін використовується у процесі контролю якості води для водопостачання.

Вимоги водопостачання

Відповідно до нормативних вимог мінералізація (сухий залишок) питної води та джерел господарсько-питного водопостачання в Україні не повинна перевищувати 1,0 г/дм3 (1 000 мгд/м3), але за дефіциту прісної води в конкретному регіоні вона може сягати до 1,5 г/дм3 (за погодженням з головним санітарним лікарем). Наприклад, мінералізація води річок Дніпра та Десни, які є основними джерелами водопостачання м. Києва, становить 0,30–0,35 г/дм3, а підземних вод (третє джерело водопостачання) — 0,50 г/дм3. Є країни, наприклад США, де верхньою межею мінералізації прісних вод вважається 0,5 г/дм3, що сприяє забезпеченню якісною питною водою.

Джерела

  • Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). 2010. URL://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text

Література

  1. Хільчевський В. К. До питання про класифікацію природних вод за мінералізацією // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2003. Т. 5. С. 11–18.
  2. Набиванець Б. Й., Осадчий В. І., Осадча Н. М. та ін. Аналітична хімія поверхневих вод. Київ : Наукова думка, 2007. 456 c.
  3. Осадчий В. І., Набиванець Б. Й., Осадча Н. М. та ін. Гідрохімічний довідник. Київ : Ніка-Центр, 2008. 656 c.
  4. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основи гідрохімії. Київ : Ніка-Центр, 2012. 312 с.
  5. Khilchevskyi V., Kurylo S., & Sherstyuk N. Chemical Composition of Different Types of Natural Waters in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. №27(1). Р.68-80.
  6. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Регіональна гідрохімія України. Київ : ВПЦ «Київcький університет», 2019. 343 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Мінералізація води // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Мінералізація води (дата звернення: 14.05.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ