Артерії

Арте́рії (лат. arteria, з грец. ἀρτηρία, від ἀήρ — повітря і τηρέω — оберігати, утримувати) — судини, які несуть кров від серця до тканин і органів.

Характеристика

Артерії — органи кровоносної системи. У людини безпосередньо від серця відходять легенева артерія та найбільша артерія тіла — аорта. Ці великі артерії послідовно поділяються на великі, середні, дрібні й найдрібніші артеріоли, які переходять у капіляри.

Особливості будови

Стінки артерій мають три оболонки:

Стінки еластичні, тому під час кожного скорочення серця під дією кров’яного тиску вони розширюються і знову звужуються в ритмі скорочень серця. Часто сусідні артерії, з’єднуючись між собою, утворюють анастомози.

Функції

По артеріях великого кола кровообігу розноситься кров збагачена киснем, по артеріях малого кола кровообігу (легеневій артерії) — навпаки, насичена вуглекислотою.

Артеріальна система

Аорта отримує кров із лівого шлуночка серця. Від цибулини аорти відходять дві коронарні серцеві артерії; від дуги аорти — ліва загальна сонна артерія, ліва підключична артерія і плечоголовний стовбур, що поділяється на праву підключичну і праву загальну сонну артерії. Загальні сонні артерії поділяються на зовнішню сонну (несе кров до тканин шиї й голови) і внутрішню сонну (несе кров до мозку та очей) артерії. Від підключичної відгалужуються артерії шиї, грудної клітки, хребта, діафрагми. Підключичні артерії переходять послідовно в пахвові, плечові, променеву та ліктьову артерії, що далі утворюють 2 долонні артеріальні дуги — поверхневу і глибинну. Низхідна аорта поділяється на грудну й черевну. Від грудної відходять міжреберні артерії та артерії органів грудної порожнини. Від черевної — шлункова, печінкова, селезінкова, верхня й нижня брижові артерії та парні ниркові, надниркові, яєчникові (в жінок) і яєчкові (в чоловіків). У кінці черевна аорта ділиться на загальні клубові артерії, що розгалужуються на внутрішні (несуть кров до органів тазу) і зовнішні, які переходять в артерії нижніх кінцівок (послідовно в стегнові, підколінні), діляться на великогомілкову і малогомілкову, артерії стопи. Легенева артерія — головна судина малого кола кровообігу, вона отримує венозну кров із правого шлуночка серця. Усі артерії переходять в артеріоли.

Додатково

Уперше в еволюції кровоносна система з’явилася в кільчастих червів, але їхні кровоносні судини називають «подібними до артерій». У членистоногих і молюсків артеріями є судини незамкненої кровоносної системи, що несуть гемолімфу до серця. Еволюція кровоносної системи хордових простежується в процесі ембріонального розвитку. Перед серцем закладається стовбур аорти, від якого відгалужується 6 пар артеріальних дуг, що охоплюють глотку й з’єднуються на спинному боці. Дуги аорти хордових у процесі розвитку перетворюються по-різному. У риб в ембріогенезі редукуються перші 2 пари артеріальних дуг, а 4 пари, що залишаються, перетворюються на зяброві артерії. У зародків наземних хребетних редукуються 1-ша, 2-га і 5-та ембріональні пари дуг аорти. Третя — розвивається в початкову частину сонних артерій. Четверта — перетворюється на аорту, в амфібій і рептилій розвиваються обидві дуги аорти, у птахів — лише права, у ссавців — ліва. Шоста пара артеріальних дуг у наземних хребетних перетворюється на легеневу артерію. В ембріонів усіх наземних хребетних у верхньому відділі шостої артеріальної дуги є Боталова протока. Через відкриту артеріальну протоку венозна кров легеневої артерії змішується з артеріальною кров’ю аорти. У хвостатих амфібій і деяких рептилій Боталова протока зберігається і в дорослому стані, у людини — заростає після народження, а її збереження — вроджена вада серця.

Література

  1. Свиридов О. І. Анатомія людини / За ред. І. І. Бобрика. Київ, 2001. 427 с.
  2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. 12-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург, 2011. 720 с.
  3. Ходжаян А. Б., Федоренко Н. Н., Гевандова М. Г. Филогенез основных систем органов позвоночных животных. Ставрополь, 2014. 32 с.
  4. Кривецький В. В., Лютик М. Д., Луканьова С. М. та ін. Анатомія людини з основами фізіології. Чернівці, 2017. 367 с.

Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О. Артерії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Артерії (дата звернення: 28.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
31.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ