Неформальна освіта

Неформа́льна осві́та (від англ. non-formal education) — вид освіти, що уособлює організовану провайдером освітніх послуг навчальну діяльність здобувачів освіти, яка не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти. Може завершуватися присвоєнням професійних та / або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Неформальна освіта є додатковою та / або альтернативною щодо формальної освіти у структурі навчання упродовж життя.

Характеристика

Неформальна освіта не має вікових, професійних, інтелектуальних та інших обмежень щодо її здобувачів. Цільовою аудиторією неформальної освіти можуть бути представники різних вікових, соціальних та інших груп.

Неформальна освіта передбачає процес навчання, виховання, розвитку дітей, молоді та дорослих поза закладами формальної освіти в умовах вільного вибору варіативних, гнучких навчальних програм, результатом якого є досягнення визначених особистісних і професійних цілей.

Неформальна освіта — складник національних систем освіти, що ґрунтується на засадах приватно-державного партнерства. У багатьох країнах світу розроблено та впроваджено нормативно-правову базу для розвитку неформальної освіти, а також механізми визнання, валідації результатів навчання та акредитації результатів неформальної освіти через систему формальної освіти.

Неформальна освіта в Україні

В Україні неформальну освіту упроваджують у форматі навчально-просвітницьких ініціатив, поширених в усіх регіонах. Спрямовано на розвиток додаткових умінь і навичок різних категорій населення.

Неформальну освіту здобувають у навчальних і просвітницьких центрах, громадських об’єднаннях і спілках, клубах, будинках культури, народних університетах, музеях, бібліотеках, студіях, гуртках, школах, майстернях ремесел (зокрема при монастирях) тощо. Набули поширення курси, тренінгові заняття, індивідуальні заняття з репетиторами, майстер-класи з особистісного й професійного розвитку молоді та різних категорій дорослих тощо. Вони функціонують переважно як комерційні проекти. Оплату навчання у закладах неформальної освіти здійснюють через субсидії держави, гранти благодійних організацій, спонсорську підтримку, податкові пільги, кредити на навчання, сплату послуг користувачами.

Додатково

Неформальна освіта має сприяти формуванню громадянського суспільства шляхом задоволення культурно-освітніх потреб та адаптації різних категорій громадян до швидкоплинних умов життя, а також особистісному та професійному зростанню, самореалізації особистості через активну громадську, волонтерську діяльність і творче самовираження у різних галузях, набуттю індивідуального соціального досвіду тощо.

Джерела

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Література

  1. Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник. Київ; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. 108 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/7697/
  2. Прийма С. М. Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 2015. 323 c. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1245/
  3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України / Гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Педагогічна думка, 2016. С. 128–138. URL: http://lib.iitta.gov.ua/166230/
  4. Самодумська О. Л. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти. Запоріжжя : Тандем, 2019. 380 с.

Автор ВУЕ

О. В. Аніщенко

С. М. Прийма

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аніщенко О. В., Прийма С. М. Неформальна освіта // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Неформальна освіта (дата звернення: 25.10.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.10.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ