Бізнес

Бізнес.png

Бі́знес (англ. business ― справа, заняття, від давньоангл. bisignisse — турбота) ― ініціативна економічна діяльність, багатопрофільна ініціативна економічна діяльність, що має ризиковий характер і спрямована на отримання економічної вигоди (прибутку, доходу).

Історична довідка

Бізнес як економічний процес пов’язаний із дослідженням місця і ролі підприємця в економічній системі, підприємництва як особливого фактора виробництва. Перші спроби наукового осмислення феномена підприємництва були зроблені в 18 ст. Р. Кантільоном і Ж.-Б. Сеєм.

Р. Кантільон уперше визначив підприємця як людину з нефіксованими доходами, а бізнес ― як процесу узгодження попиту і пропозиції в умовах невизначеності. Ж. Б. Сей також вважав підприємців універсальними посередниками, які зв’язують між собою різних суб’єктів господарювання — виробників і споживачів, землевласників і фабрикантів тощо.

А. Сміт перебував під значним впливом учення Р. Кантільйона і фізіократів. Він акцентував увагу на економічній ролі підприємця, на джерелах доходу — прибутку на вкладений у справу капітал, на раціональності та утилітарності діяльності підприємця загалом.

Концепції капіталістичного підприємництва аналізували К. Маркс, М. Вебер, В. Зомбарт. Й. Шумпетер розглядав підприємництво як нерозривний зв’язок об’єктивної економічної функції та суб’єктивних якостей підприємця.

Економісти П. Друкер (1909–2005; США), Г. фон Шмоллер наголошували на активному, інноваційному характері соціальної та економічної дій підприємця не лише у виборі з наявних альтернатив розподілу ресурсів, а й у створенні нових ринкових можливостей.

Сучасний етап розвитку теорії підприємництва характеризується зміщенням акценту з аналізу «суто економічних» дій підприємця більшою мірою на управлінські та соціокультурні аспекти. Зокрема, це окреслюється в межах інституційної економічної теорії.


Характеристика

Бізнес (розділ).jpg

Мета

Мета бізнесу залежить від його характеру, ступеня розвитку та стану. Найголовніші з цілей: отримання прибутку; виробництво товарів та надання необхідних суспільству послуг; досягнення передових позицій на ринку або в галузі.

Функції

Функції бізнесу можуть бути явними та латентними. Явні функції бізнесу — ті, що збігаються з відкритими цілями та завданнями організації, системи, інституту (наприклад, освоєння нових джерел і видів сировини або запровадження нових методів виробництва тощо). Ці функції спрямовані на досягнення індивідуальних за своїм характером цілей бізнес-діяльності, насамперед на отримання максимально високого прибутку. Латентні функції виявляють себе лише з плином часу і відрізняються від проголошуваних намірів учасників діяльності (наприклад, функція ефективного задоволення попиту населення на товари чи послуги тощо). Такі функції є громадськими за своїм характером (соціальні функції).

Класифікація

Бізнес може ґрунтуватися на власності приватній та державній. Приватний бізнес є основою ринкової економіки, однак він не гарантує повної зайнятості та стабільності цін, може призвести до надзвичайно нерівномірного розподілу доходів.

Бізнес, який ґрунтується на державній власності, спрямований на виробництво суспільних благ та забезпечення соціального добробуту, а не на отримання прибутку (що є метою приватного бізнесу).

Сферами бізнесу можуть виступати фінансова, комерційна, консультативна, виробнича, торгова діяльність. З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій стрімко розвивається електронний бізнес (див. Е-комерція), пов’язаний із веденням транзакцій для комерційних цілей в Інтернеті.

Розміри бізнесу варіюються від невеликих компаній, якими безпосередньо керують власники (див. Бізнес малий), до корпорацій транснаціональних.


Бізнес в Україні

Розвиток бізнесу та підприємницької діяльності в Україні пов’язаний із розвитком незалежності Української держави. Право на підприємницьку діяльність закріплено в Конституції України (ст. 42). Відповідно до Господарського кодексу України (ст. 42) підприємництво визначається як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємницька діяльність в Україні регулюється низкою нормативно-правових актів, таких як закони України «Про підприємництво» (1991), «Про господарські товариства» (1991), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (2012) та ін.

Значення

Ефективний бізнес відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни, оскільки саме він формує валовий внутрішній продукт, забезпечує економічне зростання та конкурентоспроможність національної економіки, створює умови для реалізації забезпечення соціального громадян країни.

Додатково

За Рейтингом легкості ведення бізнесу (англ. Ease of Doing Business Index), який формується Світовим банком, на 2020 Україна посідала 64 місце (серед 190 країн), зокрема, стосовно реєстрації підприємств — 61, отримання дозволів на будівництво — 20, підключення до системи електропостачання — 128, реєстрації власності — 61, отримання кредитів — 37, захисту міноритарних інвесторів — 45, оподаткування — 65, торгівлі міжнародної — 74, забезпечення виконання контрактів — 63, розв’язання проблем неплатоспроможності — 146 місце.

Джерела


Література

  1. Сірий Є. В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення: розгортання проблеми // Український соціум. 2008. № 4 (27). С. 33–43. URL : https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2008/10/33-43__no-4__vol-27__2008__UKR.pdf
  2. Рахманов О. А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні. Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2010. 179 с.
  3. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. London : Routledge, 2015. 368 p.
  4. Вассерман Н. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу / Пер. з англ. А. Клімової. Харків : Віват, 2017. 480 с.
  5. Doing Business 2020. Washington : International Bank for Reconstruction and Development ; The World Bank, 2020. 138 p.


Автор ВУЕ

О. В. Булатова, А. А. Гоць


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Булатова О. В., Гоць А. А. Бізнес // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бізнес (дата звернення: 23.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.08.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ