Больцмана статистика

Бо́льцмана стати́стика — статистика систем, що містять багато невзаємодіючих частинок; частковий випадок статистики Гіббса для ідеального газу.

Запропонована 1868–1871 Людвігом Больцманом Основу цієї статистики становить розподіл Больцмана — розподіл ймовірностей різних енергетичних станів ідеальної термодинамічної системи в умовах термодинамічної рівноваги. Фізичне обґрунтування статистики Больцмана: всі мікроскопічні стани, які відповідають заданим значенням енергії системи та числа частинок, є рівноймовірними. Ймовірність знаходження частинки на певному енергетичному рівні i визначається максимумом статистичної ваги — числа різноманітних конфігурацій системи з [math]N[/math] частинок для заданого набору величин [math]n_i[/math], які характеризують кількість частинок із енергією [math]ε_i[/math]. Розподіл Больцмана є високотемпературною границею квантових статистичних розподілів Фермі-Дірака та Бозе-Айнштайна; для частинок ідеального газу в зовнішньому потенціальному полі визначає залежну від координати густину частинок. На його основі ґрунтується барометрична формула, що задає залежність щільності атмосфери від висоти над поверхнею Землі.

Література

  1. Isihara A. Statistical Physics. New York; London : Academic Press, 1971. 438 p.
  2. Якібчук П. М., Клим М. М. Молекулярна фізика. 2-ге вид., допов. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 584 с.
  3. Квасников И. А. Термодинамика и статистическая физика : в 4 т. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : URSS, 2021. Т. 2: Теория равновесных систем: Cтатистическая физика. 584 с.
  4. Boltzmann Statistics // The Encyclopedia of Mathematics. URL: https://encyclopediaofmath.org/wiki/Boltzmann_statistics

Автор ВУЕ

В. В. Ігнатюк


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ігнатюк В. В. Больцмана статистика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Больцмана статистика (дата звернення: 16.06.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.06.2021


Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності