Безробітний

Безробі́тний — набутий соціальний статус особи працездатного віку, котра, через відсутність роботи, не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстрована у державній службі зайнятості та перебуває в процесі пошуку роботи.

Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 01.03.2020 кількість зареєстрованих безробітних становила бл. 377 тис. осіб.

Історична довідка

Феномен безробіття виник у період зростання капіталістичної системи господарювання. Дослідження аспектів ринку праці активізувалися наприкінці 19 — на початку 20 ст., коли проявилися негативні сторони ринку праці: безробіття, соціальна напруженість тощо. У 20 ст. в індустріально розвинених країнах Заходу сформувалися великі групи безробітного населення, які різко зростали в період економічних криз.

Одним із перших дослідників, який намагався визначити сутність безробіття та його причини, був економіст Т. Мальтус. Окремі аспекти безробіття, причини його виникнення, шляхи регулювання досліджували також Дж. М. Кейнс, К. Маркс, Д. Рікардо, М. Фрідман, А. Сміт, Д. Хікс, К. Ясперс, Ж. Бодрійяр, Д. Белл, П. Сорокін, Е. Тоффлер та ін.

Ознаки

За методологією Міжнародної організації праці (МОП), безробітні — особи віком 15 років і старші, які задовольняють три умови:

 • не мають роботи (прибуткового заняття);
 • впродовж останніх чотирьох тижнів, що передували обстеженню, активно шукали роботу або намагались організувати власну справу;
 • впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи — почати працювати за наймом або на власному підприємстві, щоб отримувати оплату або дохід.

До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу і чекають відповіді тощо.

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» (2013), до безробітних відносять працездатних громадян працездатного віку, які відповідають таким критеріям:

 • через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів;
 • готові та здатні приступити до відповідної роботи;
 • зареєструвалися у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
 • шукають роботу.

Класифікація

Безробіття класифікують за різними критеріями, розрізняючи різні його види та форми.

Залежно від ініціатора звільнення:

 • добровільне — виникає, коли працівник не погоджується працювати на існуючих умовах та очікує на більш підхожу роботу;
 • вимушене — виникає, коли працівник не бажає звільнятися, а адміністрація фірми скорочує персонал.

За причинами виникнення:

 • фрикційне — безробіття «між робо́тами», коли людина залишила попереднє місце і шукає наступне;
 • структурне — виникає під впливом структурних диспропорцій на ринку праці, внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками;
 • інституціональне — пов’язане з функціонуванням інститутів ринку праці;
 • технологічне — спричинене розвитком інформаційних технологій;
 • об'єктивне — виникає в результаті дії чинників, незалежних від конкретної людини (війни, пандемії тощо).

За відкритістю і можливістю вивчення:

 • приховане — ситуація, за якої частина безробітних людей не облікована в офіційних даних;
 • відкрите — офіційне безробіття, зафіксоване у державній службі зайнятості.

За розповсюдженістю:

 • загальне — виникає на всій території країни, не пов’язане з регіональними відмінностями;
 • регіональне — є наслідком регіональних особливостей у сфері зайнятості;
 • галузеве — виникає у певній галузі економіки;
 • міське /сільське — виникає у зв’язку з особливостями типів поселення.

За соціально-демографічними показниками:

 • молодіжне — виникає серед осіб до 24 років;
 • жіноче — виникає серед жінок через складності працевлаштування, можливість народження дітей, відпустки за доглядом, лікарняних тощо;
 • стереотипне — виникає серед соціально вразливих груп людей: безхатченків, колишніх ув’язнених, людей із ВІЛ/СНІД).

За часом виникнення:

 • сезонне — пояснюється тимчасовим характером виконання тих чи тих видів діяльності та функціонування галузей економіки;
 • циклічне — незайнятість частини економічно активного населення в суспільно-корисній діяльності, пов’язана зі спадом виробництва, зумовленим зменшенням сукупного попиту на товари і послуги.

Залежно від часового інтервалу:

 • тривале — від 4 до 8 місяців;
 • довготривале — від 8 до 18 місяців;
 • застійне — понад 18 місяців, характеризує тих людей, які постійно не мають роботи та перебиваються випадковими підробітками.

Залежно від досвіду роботи:

 • особи, що мали раніше роботу, були працевлаштованими;
 • особи, які були зайняті поза ринком праці (наприклад, у домашньому господарстві);
 • «новачки», що вперше шукають роботу після школи, армії чи вишу.

Безробіття в Україні

Безроб22.jpg

Безробіття породжує численні проблеми в суспільстві:

 • індивідуальні проблеми безробітних — проблеми власне безробітного громадянина: депресія, зниження самооцінки, прояви негативних девіацій тощо;
 • групові проблеми — проблеми, які виникають в найближчому оточенні безробітного, зокрема, в його родині: конфлікти, зниження рівня життя тощо;
 • загальнодержавні проблеми — проблеми держави, які є наслідком наявності безробіття: високий рівень негативної девіантної поведінки, соціальна напруженість, маргіналізація серед населення тощо.

Додатково

За даними Євростату, у січні 2020 рівень безробіття в країнах ЄС становив 6,6 %. Серед країн-членів найнижчі показники безробіття в січні 2020 були зафіксовані в Чехії (2,0 %), Польщі (2,9 %) та Нідерландах (3,0 %). Найвищі показники безробіття спостерігалися в Греції (16,5 %) та Іспанії (13,7 %). У січні 2020 рівень безробіття в США становив 3,6 %.

Література

 1. Лукашевич М. П. Соціологія економіки : підручник. Київ : Каравела, 2009. 280 с.
 2. Методологічні пояснення. URL: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/rp/rp_met.htm (дата звернення: 06.05.2020)
 3. Про зайнятість населення : Закон України (ред. від 18.04.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (дата звернення: 06.05.2020)
 4. Ситуація на ринку праці та результати діяльності державної служби зайнятості // Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 06.05.2020)
 5. Euro area unemployment at 7.4%. 35/2020 – 3 March 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10493867/3-03032020-BP-EN.pdf/af09316f-78d0-037c-b27b-fa7844dc2c96 (дата звернення: 06.05.2020)
 6. Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : монографія / За ред. О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2017. 264 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/285.pdf (дата звернення: 06.05.2020)

Автор ВУЕ

А. А. Гоць


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Гоць А. А. Безробітний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Безробітний (дата звернення: 29.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ