Аридизація

Аридиза́ція (від лат. aridus — сухий) — комплекс процесів зменшення ступеня зволоження територій через переважання випаровування над атмосферними опадами. Це призводить до збільшення посухи, зменшення біологічного різноманіття, скорочення продуктивності екосистем і, як наслідок, — до опустелювання.

Може відбуватися як через природні зміни клімату в посушливих місцевостях, так і за рахунок надмірного антропогенного навантаження на екосистеми (збезліснення територій, відкачування вод підземних для промислового використання, знищення рослинного покриву, надмірне розорювання ґрунтів тощо). Основними її чинниками є підвищення температури, збільшення випаровування, зменшення кількості опадів.

Процеси аридизації спостерігають як у кліматі, так і в ґрунтах, рослинному покриві тощо. Аридизація ґрунту — це стан, за якого зменшується його спроможність забезпечувати рослини вологою. При цьому знижується вміст сполук органічних, змінюється структура (див. Ґрунту агрегатний склад) і хімічний склад ґрунту (див. Ґрунту агрохімічний склад). Її може спричиняти вирубування лісів і знищення рослинного покриву, через що зменшується кількість вологи, яка акумулюється в ґрунті за рахунок рослин, і зростає вплив ерозійних процесів (див. Ерозія). Різке зникнення рослинності призводить до деградації ґрунту, вимивання поживних речовин, як наслідок — до зміни його хімічного складу і структури. Аридизація або ксерофітизація (див. Ксерофіти) рослинності — збільшення кількості ксерофільних видів у складі рослинних угруповань, зміна структури рослинного покриву в напрямі розрідження угруповань, зниження чисельності видів.

Зупинення або зменшення наслідків процесів аридизації можливе через невиснажливе раціональне природокористування — зменшення площі розораних земель, використання ґрунтозахисної системи обробітку, чітко унормоване використання пасовищ, підтримання достатнього балансу водного в ґрунтах тощо.

Література

  1. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев : Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1989. 406 с.
  2. Аридизація суходолу // Словник–довідник з екології / Уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. С. 10.
  3. Vizitiu O.-P., Calciu I., Simota C. Drought Intensity on Arable Land in Romania — Processes and Tendencies // Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir. 2016.Vol. 42. P. 67–80.
  4. Desertification in the EU. 2018. URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_DESERTIFICATION/BP_DESERTIFICATION_EN.pdf

Автор ВУЕ

О. О. Чусова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чусова О. О. Аридизація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аридизація (дата звернення: 11.04.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ