Антимонопольна політика

Антимонопо́льна полі́тика (від анти… та монополія) ― діяльність держави щодо зменшення рівня монополізації економіки, запобігання та протидія зловживанням монопольним (панівним) становищем на ринку, фінансова, інформаційна, консультаційна та інша підтримка суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції.

Характеристика

Антимонопольна політика передбачає систему заходів із підвищення конкурентного рівня на галузевих та інших ринках, обмеження монопольних тенденцій у їхньому функціонуванні. За формою антимонопольна політика спрямована проти монополії, монопольних явищ, за своїм змістом ― проти інституту ринкової влади.

Завдання антимонопольної політики:

 • забезпечення ефективності виробництва, розподілу ресурсів, тобто досягнення ефективного функціонування ринків;
 • демонополізація, подрібнення монопольних структур, розвиток конкуренції, протидія виявам монополізму, вирівнювання умов діяльності підприємців;
 • запобігання та заборона монополістичної діяльності, підтримання конкурентного середовища, недопущення негативного впливу монопольних структур на соціально-економічні процеси.

Ці завдання взаємопов’язані. Антимонопольна політика зумовлює антимонопольне регулювання, яке ґрунтується на впровадженні та реалізації антимонопольного законодавства. Головним суб’єктом реалізації антимонопольної політики в Україні є Антимонопольний комітет України (АМКУ) ― державний орган зі спеціальним статусом.

Визначення об’єкта антимонопольної політики передбачає встановлення:

 • продуктових, географічних і часових меж ринку;
 • рівня монополізації галузевого ринку;
 • факту зловживань монопольним становищем та ринковою владою.

Методами та інструментами антимонопольної політики є регулювання цін (тарифів) і прибутків природних монополій, заборона поглинання, контроль за економічною концентрацією, злиттям, регламентування діяльності на монополізованих ринках тощо.

Згідно зі світовою практикою антимонопольна політика враховує чітку регламентацію державної допомоги, чим забезпечує встановлення або відновлення балансу для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, економічних зон, територій тощо.

Додатково

Ефективне функціонування ринків може бути досягнуте різними методами, зокрема через розвиток конкуренції. Розвиток конкуренції може здійснюватися кількома методами, наприклад, запобіганням та забороною монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції тощо.

Джерела

 1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України № 3659–XII від 26.11.1993 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
 2. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України № 236/96-ВР від 07.06. 1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр
 3. Про природні монополії : Закон України № 1682–III від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
 4. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2210–ІІІ від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

Література

 1. Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. Державне регулювання економіки та економічна політика. Київ : Академвидав, 2010. 520 с.
 2. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2010. 456 с.
 3. Бодров В. Г., Соколова О. М., Балдич Н. І. та ін. Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки / За ред. В. Г. Бодрова. Київ : Національна академія державного управління при Президентові України, 2013. 204 с.
 4. Рудич О. Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки // Галицький економічний вісник. 2014. № 3. С. 40–46.
 5. Швидка Т. І. Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи реформування вітчизняного конкурентного законодавства в умовах глобалізації // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 33. С. 107–110.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бодров В. Г., Соколова О. М. Антимонопольна політика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антимонопольна політика (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ