Аналіз музичний

Ана́ліз музи́чний — теоретична галузь музикознавства, наукові дослідження музичного твору.

Характеристика

За допомогою аналізу музичного вивчають будову музичного твору, визначають особливості його форми, змісту, стилю, специфіку функціонування усієї системи музично-виражальних засобів, своєрідність музичної мови, її окремих елементів як єдиного цілого. Передбачає вивчення музичного твору на основі розкриття всіх його параметрів (жанрового, драматургічного, інтонаційного, композиційного, структурного тощо).

Під аналізом музичним розуміють також дослідження музичної форми як цілісної, організованої системи музичних засобів, спрямованої на втілення змісту твору. Такий метод дозволяє виявити типи форм і загальні композиційні схеми.

Аналіз музичний сприяє визначенню теоретичного та історичного ракурсів музичного твору, його естетичних, філософських і психологічних аспектів, характеру творчості композитора та особливостей реалізації його задуму. Увагу звертають насамперед на провідну музичну тему й найкоротшу її частину — мотив, здатний існувати окремо від теми. В них утілені індивідуальні особливості авторської музичної мови та основна думка твору.

Визначають момент поділу між частинами твору, що має назву цезури, до ознак якої відносять: повторність мелодико-ритмічних фігур; паузи; ритмічні зупинки; каданси; зміни тональності, тембру, регістру, динамічного відтінку та ін.

Окремі елементи музичого твору (фактура, мелодія, гармонія та ін.) можуть стати предметом спеціальних аналітичних досліджень в контексті інтонаційного, гармонічного, поліфонічного аналізу.

Термін «аналіз музичний» є також назвою дисципліни в навчальних планах музичних закладів, яка вивчає принципи організації музичної форми, загальну композиційну логіку твору, окремі засоби музичної виразності, а також допомагає опановувати методи розкриття та специфіку художнього змісту.

В Україні

В Україні створені необхідні умови для виникнення самостійної професійної музично-теоретичної школи, обов’язковою складовою якої є аналіз музичний. Провідна роль у становленні школи належить Б. Яворському — розробнику теорії музичного мислення; його учню В. Цуккерману — одному з фундаторів комплексного методу аналізу музичного; Ф. Колессі — досліднику національної специфіки українського музичного фольклору; Н. Горюхіній — авторці музикознавчих досліджень з питань еволюції сонатної форми та форми періоду, поєднання музичного стилю й форми, та її учням (музикознавцям М. Ковалінасу, І. Котляревському, І. Коханик, В. Москаленку та Н. Орловій), а також фахівцям у сфері сучасної музики — С. Богатирьову, В. Задерацькому, М. Тіцу, С. Шипу, Я. Якуб’яку.

1990 на базі кафедри теорії музики Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (тепер Національна музична академія України імені Петра Чайковського) створено український науково-методичний центр аналізу музики, в якому досліджуються питання теорії музичної форми, проблеми аналізу музичних стилів, музично-теоретичних систем. Дослідники центру вивчають новаторські техніки композиції, розробляють методики аналізу музичного сучасної музики (зокрема авангардної) тощо.

Література

  1. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. Москва : Музыка, 1986. 528 с.
  2. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. Київ: Музична Україна, 1986. 96 с.
  3. Гусакова В. Г. Музыкальный метр и синтаксис в связи с временной организацией текста. Москва : Просвещение, 1992.
  4. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2001. 496 с.
  5. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных призведений: Структуры тональной музики : в 2 ч. Москва, 2003.
  6. Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. Москва : Владос, 2003. 272 с.
  7. Скребков С. С. Анализ музыкальных произведений. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 302 с.

Автор ВУЕ

О. М. Гавеля


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Гавеля О. М. Аналіз музичний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналіз музичний (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ