Акція (цінний папір)

Акція компанії Tesla Inc.

А́кція — цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному капіталі акціонерного товариства, дає власникові право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства.

Історична довідка

У науковій літературі є кілька версій виникнення акцій:

 • акції виникли в Римській імперії, коли держава передала частину своїх функцій з надання державних послуг приватним підприємствам, які випустили акції (лат. partes);
 • у 1288 фінно-шведська пакувальна компанія «Штора Енсо» («Stora Enso») випустила перший зареєстрований сертифікат акцій;
 • перше раннє акціонерне товариство засновано у м. Тулузі (Франція) у 13 ст. і називалося «Товариство млинів Базакля» («La Société des Moulins du Bazacle»), кожний його член отримував папір відповідно до його участі у товаристві. Водночас у Німеччині створювалися гірничодобувні товариства на пайових засадах.

Акції, подібні сучасним, виникли у 19 ст., коли з’явилися перші фондові біржі, на яких вони вільно продавалися. Найбільшого поширення набула емісія акцій у сфері залізничного транспорту й кредиту (акціонерні банки).

У Росії акції вперше з’явилися при створенні: Російської константинопольської компанії (1757), Компанії перського торгу (1758), Акціонерного емісійного банку (1762), Російсько-американської компанії (1798). 1861 в Росії налічувалося 120 акціонерних товариств (без залізниць), 1881 — 635, на початку 1917 — 2,9 тис.

Акції в Україні виникли на початку 19 ст., коли утворилися акціонерні обʼєднання. У 1830 імператор Микола І затвердив положення Комітету міністрів «Про заснування в Малоросії компанії для виробництва цукру з буряку». Було розроблено проект Правил (прообраз Статуту) управління справами Малоросійської компанії. Згідно з ними, справами компанії керували загальні збори акціонерів.

Характеристика

Уклад. на підставі ЗУ "Про акціонерні товариства", ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок

Акції розрізняють і класифікують за різними критеріями.

За формою випуску:

 • акції на пред’явника (без зазначення особи);
 • акції іменні (вказано особу);
 • акції ордерні (вказано особу, що реалізує права або наказує реалізувати іншій особі).

За формою існування:

 • акції, випущені у документарній формі;
 • акції в бездокументарній (електронній) формі.

У разі випуску в документарній формі власникові видається сертифікат акції (акцій). У документарній формі акції класифікуються:

 • за правом на цінний папір. Право на цінний папір реалізується через акції на пред’явника, іменні та ордерні цінні папери (іменні акції, права за якими може реалізувати сама особа або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу). Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.
 • правом за цінним папером. Право за цінним папером реалізується через акції з правом голосу і без нього, а також за правами розподілу частки від фінансово-господарської діяльності. У цьому разі акції поділяються на прості з правом голосу в управлінні товариством за принципом «одна акція — один голос на загальних зборах акціонерів» і привілейовані, що надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (із різним обсягом прав), якщо таку можливість передбачено його статутом.

У бездокументарній формі право на цінний папір реалізується у вигляді електронних акцій на пред’явника та іменних. Акції на пред’явника зазвичай прості, а іменні акції переходять у форму привілейованих.

Наприкінці 20 — на початку 21 ст. у всіх країнах із розвинутими ринковими відносинами обіг акцій став здійснюватися в бездокументарній (електронній) формі. В Україні бездокументарна форма акцій виникла разом з акціонуванням підприємств. Облік електронних акцій здійснюється в Національному депозитарії України з 1999 у вигляді запису в реєстрі. На вимогу власника можна отримати виписку з реєстру, що підтверджує особу утримувача акцій. Від 2011 акціонерні товариства в Україні випускають тільки бездокументарні акції, що передбачено ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» (2008, набув чинності 29.04.2009).

За участю в розподілі частки в прибутку товариства:

 • прості акції;
 • привілейовані акції.

Прості акції надають їхнім власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом.

Привілейовані акції надають їхнім власникам переважні права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. У випадку збитковості товариства дивіденди за привілейованими акціями виплачуються за рахунок резервного капіталу. Залежно від умов розміщення, привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 %. Це обмеження повʼязано з необхідністю фіксованих дивідендних виплат за привілейованими акціями.

Привілейовані акції можуть бути таких видів:

 • кумулятивні, які дають власникам право не тільки на поточний, а й на не виплачений раніше з якихось причин дивіденд;
 • із часткою участі, яка дає право на додаткові дивіденди, якщо дивіденди за простими акціями більші;
 • конвертовані, які можна обміняти на встановлену кількість простих акцій;
 • зі ставкою дивідендів, що коригується;
 • відзивні, які акціонерне товариство має право викупити;
 • ретрективні, які власник має право погасити у визначений момент за визначеною ціною.

За ступенем ризику та очікуваною дохідністю:

 • «з блакитними корінцями» — акції найсолідніших і великих корпорацій;
 • дохідні — акції, дивіденди за якими перевищують середній рівень;
 • зростання — акції корпорацій, доходи яких вищі за середній рівень, проте дивідендні виплати невисокі (переважно акції компаній, що стрімко розвиваються);
 • циклічні — акції, ціна яких змінюється відповідно до змін в економіці (в основному це акції базових галузей економіки; інвестори намагаються придбати ці акції, коли відбувається підйом у галузі, й продати їх до початку спаду);
 • захищені (антициклічні) — акції, ціна на які досить стабільна навіть при спадах в економіці;
 • спекулятивні — акції молодих та маловідомих компаній.

Акція має певну вартість.

Номінальна вартість — ціна акції, отримана шляхом розподілу статутного капіталу акціонерного товариства на випущену кількість акцій. Номінал акції визначається під час заснування акціонерного товариства і залежить від того, на яку категорію інвесторів орієнтується товариство при розміщенні акцій. Номінальна вартість установлюється в національній валюті. Усі акції акціонерного товариства повинні мати однакову номінальну вартість. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою, ніж її номінальна вартість. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка. Акціонерне товариство може проводити процедуру деномінації акцій, за якої відбувається зміна їх номінальної вартості. Номінальна вартість акцій має винятково інформаційний характер і практично не має значення для подальшого обігу акцій на ринку цінних паперів.

Ринкова (курсова) вартість — ціна, що визначається на біржовому чи позабіржовому ринку в процесі купівлі-продажу і може бути вищою, нижчою або рівною номінальній вартості. Біржовий курс визначається для акцій, які включені до біржового списку фондової біржі (лістінг). Курсова вартість визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і стосується акцій, що не включені до біржового списку фондової біржі.

Балансова вартість — ціна, отримана шляхом ділення різниці між величинами активів і пасивів акціонерного товариства на кількість випущених акцій.

Акції можуть консолідуватися або дрібнитися. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, унаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо номінальної вартості та кількості розміщених акцій. В Україні порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Показник прибутковості акції розраховується у фінансовій звітності акціонерного товариства шляхом ділення суми прибутку після сплати податку на кількість акцій.

В Україні відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (2008, набув чинності 29.04.2009) всі акції товариства є іменними.

Правовий статус акцій та порядок їх використання в Україні регулюються Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок» (2006) та «Про акціонерні товариства» (2009).

Джерела

 • Про акціонерні товариства : Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51.
 • Про депозитарну систему України : Закон України № 5178-VI від 06.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 39.

Література

 1. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: Корпоративные правоотношения. Харьков : Право, 1998. 250 с.
 2. Височанський В. Ю. Курсова динаміка акцій. Ужгород : ІВА, 2003. 253 с.
 3. Підлісний П., Бакаєва І., Небога М. Механізм захисту прав акціонерів при випуску додаткової емісії акцій // Економіст. 2011. № 6. С. 41–43.
 4. Бурлаков М. В. Про інформацію про цінні папери, які продаються на біржі, для знаходження по ній оптимальних стратегій їх купівлі-продажу. Горлівка, 2013. 5 с.
 5. Редзюк Є. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів // Економіст. Київ : Інститут економічного прогнозування НАН України. 2014. № 7. С. 21–25.
 6. Мацелюх Н. П. Структурування та ціноутворення на ринку цінних паперів // Актуальні проблеми економіки. Київ : Національна академія управління, 2015. № 6. С. 363–369.

Автор ВУЕ

Л. І. Слюсарчук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Слюсарчук Л. І. Акція (цінний папір) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акція (цінний папір) (дата звернення: 18.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ