Автоматична обробка данихЦя сторінка містить аудіоконтент
Автоматична обробка даних


Автомати́чна обро́бка да́них — послідовність дій, виконуваних автоматизованою системою без втручання людини, пов’язаних зі зміною кількісних і якісних властивостей даних (перетворення, скорочення обсягу, стиснення, розпізнавання, кодування, генерування, захист, виділення корисних даних, прийняття рішення) і спрямованих на зміну сенсу, цінності, корисності, важливості, секретності, естетичного змісту, отримання нових відомостей із наявних.

Передумовою автоматичної обробки даних є збирання та реєстрування даних — дії, що не призводять до зміни смислового змісту, цінності, секретності даних (вимірювання, сприйняття, накопичення, передавання, зберігання, упорядкування, відображення тощо).

Дані можуть існувати в двох формах:

 • статичній;
 • динамічній.

Матеріальними носіями даних, що існують у статичній формі, є різні символи (зокрема цифри, літери), записи, зображення тощо. Матеріальними носіями даних, що існують у динамічній формі, є сигнали, тобто будь-які фізичні процеси, параметри яких містять інформацію.

Для збирання даних в інформаційних системах використовують сукупність технічних засобів, які перетворюють дані, надані в неелектронній формі, в електронну для їх подальшого використання в системі. Для збирання текстових і графічних даних застосовують клавіатуру, різні маніпулятори («миша», світлове перо тощо), сканер, планшет, сенсорний екран. Для збирання звукових даних використовують звукові давачі й апаратуру розпізнавання мови та особи диктора. Збирання відеоданих здійснюють за допомогою відеокамер і фотоапаратів. У промислових системах використовують технічні засоби для сканування штрих-коду, автоматичні давачі об’єму, тиску, температури, вологості, системи розпізнавання сигналів і кодів тощо.

Загалом застосування подібних промислових засобів збирання даних називають технологією автоматичної ідентифікації. Її застосовують для усунення помилок і стеження за ідентифікованими об’єктами протягом технологічного процесу їх оброблення.

Процес збирання закінчується реєструванням — занесенням отриманих даних на машинний носій і представленням їх у вигляді, необхідному для машини.

Набуті дані підлягають автоматичній обробці даних, яка зазвичай складається з таких процедур:

 1. прогнозування та планування — багатоваріантні розрахунки з метою визначення оптимально взаємозв’язаних наборів показників планування діяльності підприємства;
 2. організація — моделювання організаційних структур управління та імітація процесів виробництва за різних критеріїв і параметрів з метою вибору оптимального;
 3. координування та регулювання — подання команд на робочі місця відповідно до плану технологічного процесу чи інструкцій, складених для тих чи тих видів робіт;
 4. контролювання — спостереження за станом керованого об’єкта за певними параметрами, а також за своєчасним і повним виконанням керівних команд;
 5. облік — системне оброблення всієї фактичної (разом із довідковою, плановою, нормативною тощо) вірогідної інформації про наявність та рух ресурсів, а також про стан, процеси та явища, що наявні у виробничо-господарській та іншій діяльності підприємства;
 6. аналіз — зіставлення нормативних, планових і фактичних показників, що характеризують операції або процеси, виявлення відхилень від заданих параметрів із зазначенням причин цих відхилень, оцінювання виконання плану в різних аспектах і виявлення чинників, що впливають на ці відхилення;
 7. звітність — автоматизоване формування зведених показників для типових форм установленої звітності;
 8. формування інформаційних баз даних та знань — автоматизована класифікація даних за визначеними критеріями і організація швидкого доступу до згрупованих масивів однорідних даних;
 9. автоматизоване оброблення текстів (зміна шрифту та формату, перевірка правопису, перекладання з одної мови на іншу тощо);
 10. перетворення об’єктів програмування (лістинг, іконки, об’єктно-орієнтовані модулі) у машинні коди.

Література

 1. Глушаков С. В., Ломотько Д. В. Базы данных : учебный курс. Харьков : Фолио; Москва : ООО «Издательство АСТ», 2002. 504 с.
 2. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. та ін. Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: Навчальний посібник. Київ : ТОВ ПЦ "Енозіс", 2006. 631 с.
 3. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. Київ : Видавнича група BHV, 2006. 352 с.
 4. Литвин І. І., Конопчук О. М., Дещинський Ю. Д. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник. 2-ге вид., стереотип. Львів : «Новий Світ – 2000», 2007. 304 с.
 5. Макарова М. В. Економічна інформатика: Підручник для студентів ВНЗ галузі знань „Економіка і підприємництво”. Суми : ВТД «Університетська книга», 2011. 680 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю:

Редакція ВУЕ Автоматична обробка даних // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Автоматична обробка даних (дата звернення: 19.02.2019).