Аудіо- та відеопіратство

ЕрсоналAudio.jpg

А́удіо- та відеопіра́тство — правопорушення у сфері авторського права та (або) суміжних прав, унаслідок якого без згоди автора відбувається опублікування, відтворення, ввезення на митну територію країни, вивезення з її митної території та розповсюдження примірників творів (зокрема комп’ютерних програм, баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення.

Характеристика

Правопорушення здійснюється шляхом виготовлення та поширення незаконних примірників (дисків, касет тощо) творів, захищених авторським правом. Незаконне використання об’єктів авторського права й суміжних прав спрямоване на отримання комерційного прибутку і є такою підприємницькою діяльністю, яка порушує виключне право автора на відтворення твору.

Складником піратства є контрафакція. Об’єкти авторського права й суміжних прав у цьому разі стають контрафактною продукцією.

На рівні держави піратство створює загрозу розвиткові національної культури, оскільки автори, видавці, виробники фонограм та інші особи, що сприяють авторам у розповсюдженні їхніх творів, втрачають фінансову підтримку. Піратство робить невигідним витрачання часу, зусиль, досвіду для продукування нових, оригінальних, якісних творів, унаслідок чого споживач продукту культури вимушений задовольняти свої культурні потреби продукцією, яка за змістом та формою є продукцією низького ґатунку.

Піратство може мати різні форми:

 • нелегальне оприлюднення (насамперед через опублікування) об’єктів авторського права й суміжних прав;
 • підробка об’єктів авторського права й суміжних прав;
 • незаконне виготовлення та розповсюдження об’єктів авторського права й суміжних прав тощо.

Правове регулювання

У разі виявлення піратські дії можуть бути кваліфіковані як цивільне правопорушення, адміністративна провина або кримінальний злочин. На кваліфікацію правопорушення впливає розмір заподіяної шкоди, комерційні масштаби протизаконних дій та інші фактори.

Піратська діяльність становить світову загрозу правам законних суб’єктів авторського права й суміжних прав. Відносини, пов’язані з запобіганням піратству та контрафакту, регулює значна кількість міжнародних нормативних актів, насамперед положення Всесвітньої організації інтелектуальної власності, угоди Світової організації торгівлі, Регламент Європейського Союзу, директиви ЄС, Конвенція «Про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм» (1971; Україна приєдналася 1999), Бернська конвенція «Про охорону літературних та художніх творів» (1886; останній перегляд 1971, зі змінами 1979, Україна з 1995).

В Україні відповідальність за правопорушення визначають відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України.

Додатково

Митний кодекс України (ст. 4 п. 17) визначає контрафактні товари як такі, що є предметами порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, та забороняє їх ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (1993) містить визначення контрафактного примірника, яким вважають примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) поширюваний з порушенням авторського права та (або) суміжних прав, зокрема шляхом ввезення на митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права та (або) суміжних прав.

Джерела

 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-XII від 23.12.1993 року // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 11 січ. 2018 р. Харків : Право, 2018. 366 с.
 3. Кримінальний кодекс України: станом на 12 лют. 2019 р. Харків : Право, 2019. 303 с.
 4. Митний кодекс України: станом на 24 січ. 2019 р. Харків : Право, 2019. 429 с.
 5. Цивільний кодекс України: станом на 15 січ. 2019 р. Харків : Право, 2019. 444 с.

Література

 1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використання позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) : в 12 т. Харків : Лисяк Л. С., 2011. Т. 6. 592 с.
 2. Вахонєва Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 576 с.
 3. Сорока Н. Є. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід. Харків : Право, 2019. 332 с.

Автор ВУЕ

Т. М. Вахонєва


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вахонєва Т. М. Аудіо- та відеопіратство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аудіо- та відеопіратство (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ