Автор

А́втор (лат. au(c)tor — засновник, творець) — творець художнього, мистецького або публіцистичного твору, наукового дослідження, проекту, винаходу тощо.

Поняття авторства в історії літератури виникло з переходом від фольклорно-колективної творчості до індивідуальної, воно змінювалося в різні періоди розвитку літератури в зв’язку з неоднаковими вимогами щодо співвідношення творчої самобутності й використання традиційних, канонічних зразків.

Проблему авторства досліджують і в плані вивчення структури художнього тексту, розглядаючи автора (чи «образ автора») як оповідача, носія художнього викладу, як суб’єкта, що визначає стильову єдність твору. З’ясування авторства всіх відомих творів є одним із завдань літературознавства (див. Атрибуція, Текстологія).

У юридичному плані зв’язок автора з твором регулюється авторським правом.

Джерела

Про авторське право і суміжні права : Закон України № 3792-XII від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Література

  1. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. Москва : Гослитиздат, 1961. 614 с.
  2. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр С. Зенкина. Москва : Прогресс, 1989. С. 384–391.
  3. Фуко М. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів : Літопис, 1996. С. 442–456.
  4. Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук . Санкт-Петербург : Азбука, 2000. С. 9–226.
  5. Харитонова О. І. та ін. Право інтелектуальної власності / За заг. ред. О. І. Харитонової. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 544 с.

Автор ВУЕ

М. П. Бондар

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бондар М. П. Автор // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автор (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ