Аудиторська палата України

Ауди́торська пала́та Украї́ни, АПУ — юридична особа, яка здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку.

Історична довідка

Аудиторська палата України утворена згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування. Вона є правонаступницею Аудиторської палати України, утвореної відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 та зареєстрованої 20.12.1993.

Характеристика

Формування і структура

Правовий статус, повноваження Аудиторської палати України визначаються Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (2017).

Установчим документом Аудиторської палати України є Статут, який затверджується з’їздом аудиторів. Її органи управління:

 • з’їзд аудиторів України;
 • Рада Аудиторської палати України.

Палата формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Від державних органів по одному представнику делегують Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата України та Головне контрольно-ревізійне управління України. Від аудиторів до складу Аудиторської палати України делегуються 10 висококваліфікованих фахівців з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше 5 років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій. Право аудиторів обирати представників до складу Аудиторської палати України і бути обраними реалізується через рішення, які приймаються на з’їзді аудиторів України. Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається з’їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом. Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять осіб.

Термін повноважень члена Аудиторської палати України — 5 років. Та сама особа не може бути делегована до Аудиторської палати України більше 2 термінів підряд. Члени Аудиторської палати України, за винятком голови, виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Голова Аудиторської палати України обирається з-поміж членів Аудиторської палати України більшістю голосів від їх загальної кількості та виконує на професійній основі свої повноваження, що визначаються статутом Аудиторської палати України.

Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат, який очолює виконавчий директор, що призначається на посаду з’їздом аудиторів України, працює в АПУ за основним місцем роботи, є непрактикуючою особою та несе персональну відповідальність за ефективне використання майна і коштів Аудиторської палати України та створення належних умов для виконання її членами своїх функціональних обов’язків.

Діяльність

Згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (2017) Аудиторська палата України:

 • здійснює реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати України у процесі провадження аудиторської діяльності;
 • здійснює дисциплінарні провадження щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;
 • узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;
 • представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
 • забезпечує захист професійних прав аудиторів;
 • забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України.

За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення Аудиторської палати України, повноваження та порядок діяльності яких визначаються положенням, затвердженим з’їздом аудиторів України. У роботі органів Аудиторської палати України в межах здійснення повноважень з нагляду за виконанням делегованих повноважень беруть участь члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю.

Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, фінансова звітність, кошторис та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

Джерела

 • Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України № 2258-VIII від 21.12.2017 // Відомості Верховної Ради. 2018. № 9. Ст. 50. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Література

 1. Василюк М. М. Прагматика контролю якості аудиторських послуг в умовах глобалізації економіки // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 1. С. 25–31.
 2. Мних Є. В., Бардаш С. В., Назарова К. О. та ін. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2015. 416 с.
 3. Власенко О. О., Марченко С. М. Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в україні // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5 (179). С. 343–350.
 4. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / За ред. Й. Я. Даньківа. Ужгород : Говерла, 2018. 300 с.

Автор ВУЕ

А. Ю. Бабаскін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бабаскін А. Ю. Аудиторська палата України // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аудиторська палата України (дата звернення: 24.01.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ