Архівне право

Архі́вне пра́во

1) комплексна галузь права, сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією зберігання архівних документів, використання їхньої інформації, іншими основними питаннями діяльності архівних установ;

2) галузь наукових знань і відповідна навчальна дисципліна.

У країнах прецедентного права норми архівного права містяться також в судових та адміністративних прецедентах. Важливе значення мають відповідні принципи і положення міжнародного права, зокрема норми міжнародних договорів про поділ архівів, укладених після Першої світової війни та після розпаду СРСР, Чехословаччини та Югославії, також міжнародних договорів і документів міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Міжнародної ради архівів), які закріплюють сучасне співробітництво у галузі архівної справи. У 21 ст. дедалі зростає, зокрема для України, значення європейського законодавства (рекомендацій органів Ради Європи та Європейського Союзу).

У сучасному архівному праві пріоритетне значення мають питання забезпечення збереженості архівних документів і доступу до архівної інформації, зокрема до архівів спецслужб і репресивних органів колишніх режимів.

Архівне право розглядають також як галузь наукових знань і відповідну навчальну дисципліну.

В Україні вивчення архівного права входить у систему підготовки майбутніх архівістів. Наукові дослідження архівного права перебувають у зародковому стані.

Література

  1. Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: матеріали до бібліографії / Уклад. Л. П. Одинока. Київ : [б.в.], 2006. 138 с.
  2. Доступ до архівних документів: законодавство і практика / Упоряд. Є. Ю. Захаров. Харків : Права людини, 2010. 416 с.
  3. Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів. Путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо Європейської політики доступу до архівів. Харків : Права людини, 2010. 144 с.
  4. Юринець Ю. Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права // Правова інформатика. 2014. № 3. С. 77–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_12.

Автор ВУЕ

І. Б. Усенко

Див. також

Архівне законодавство

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Усенко І. Б. Архівне право // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архівне право (дата звернення: 5.06.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
15.08.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ