Антинатуралізм

Антинатуралі́зм (від лат. antinaturalis — протиприродний) — підхід до соціологічного аналізу, що протистоїть природничо-науковій моделі дослідження соціальних феноменів, пропонованій натуралізмом (наприклад, формулюванню про природні закони), вважаючи її непридатною для вивчення різних аспектів соціальної людської діяльності.

Антинатуралісти вказували на різкі відмінності між світом природи і соціальним світом, тому власне й заперечували можливість вивчати явища людського життя у соціальних науках тим самим способом, яким природничі науки вивчають феномен природи.

Антинатуралісти відкидали існування наукових законів розвитку суспільства, подібних до законів класичного природознавства. Вважали, що оскільки явища людського життя надто особливі, пов’язані із системами різноманітних символів, цінностей, оцінок, то природознавчі наукові підходи для вивчення людської діяльності є неадекватними, а спроби надавати на їх основі прогнози й пояснення щодо суспільного життя — марними.

Праці антинатуралістичної спрямованості постали в межах філософії, соціології, психології та інших наук.

Історична довідка

Поява й розвиток антинатуралізму в науках про людину й суспільство припала на середину 19 — початок 20 ст.. В умовах політичної, економічної та культурної кризи назріло розчарування в позитивізмі, об’єктивізмі та матеріалізмі, трансльованими натуралістичною дослідницькою парадигмою. Антинатуралізм став спробою знайти новий шлях до інтерпретації складних феноменів соціокультурної реальності.

Нова дослідницька програма була запропонована в працях В. Дільтея, Г. Ріккерта, В. Віндельбанда, Г. Зіммеля.

Методологія

Антинатуралісти наголошували на кардинальних відмінностях в предметі, основних цілях, методах і термінології соціальних і природничих наук. Сучасна методологія антинатуралізму заснована на інтерпретації значень та герменевтичному розумінні соціальних явищ і процесів. При цьому (як і при використанні методу розуміння) процедури пояснення відхиляються.

Різновиди

Виділяють такі основні види антинатуралізму:

 • методологічний — порушує питання про допустимість використання даних природничих наук для вирішення соціально-філософських проблем, оскільки природничо-наукові методи не гарантують достовірного знання;
 • онтологічний — виступає проти зведення всіх процесів до причинно-зумовлених, вказуючи на акти свободи волі і творчої активності людини;
 • епістемологічний — обстоює право на існування альтернативних (не натуралістичних) теорій соціального пізнання;
 • семантичний — стверджує осмисленість певного класу висловлювань, що стосуються опису психічного стану соціальних суб’єктів і які не зводяться до фізикалістської мови.

Значення

Праці представників антинатуралістичної спрямованості сприяли розширенню дослідницького апарату соціально-гуманітарних наук.

Додатково

На думку антинатуралістів, соціальні науки спираються головним чином на розуміння суспільства з позицій соціального агента. Натомість натуралісти прагнуть пояснити природні явища, виявити причиново-наслідкові зв’язки. Зокрема, В. Дільтей стверджував, що загальний метод наук про суспільство і людину — споглядання, а їх ціль — осмислення, на противагу оволодінню, до якого веде формально-логічний метод природничих наук.

Література

 1. Смирнова Н. М. От социальной метафизики к феномену «естественной установки» (феноменологические мотивы в современном социальном познании). М., 1997. 222 с.
 2. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. 1056 с.
 3. Кукарников Д. Г. Основные концепты современной философии социальных наук // Социосфера. 2010. №4. С.14-23.
 4. Афанасьев В. В. История социологии. Москва : ИНФРА-М, 2017. 284 с.
 5. РахмановО. А., Бульбенюк С. С., Манелюк Ю. М. Історія соціології (у 2-х кн.). К. КНЕУ, 2017. 279 с.
 6. Історія соціології: навчальний посібник / За ред. І.П. Рущенка. Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2017. 442 с.
 7. Мельников М. В. История социологии. Классический период. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 329 с.

Автор ВУЕ

М. В. Туленков


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туленков М. В. Антинатуралізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антинатуралізм (дата звернення: 21.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ