Аналіз політичний

Аналіз політичний.jpg


Ана́ліз політи́чний — 1) Система багаторівневого наукового дослідження політичного життя суспільства. 2) Сукупність політологічних методів і процедур вивчення політичної ситуації для прийняття відповідних рішень. 3) Наукова політологічна субдисципліна.

Аналіз політичний як наукова субдисципліна має свої методологічні засади, конкретних суб’єктів (політичного аналітика та політичного експерта) і специфічне предметне поле дослідження. Здійснюється на теоретичному, інструментально-емпіричному та прикладному рівнях. Предметне поле прикладного рівня вужче, ніж теоретичного, через науковий політичний аналіз суспільних проблем. Дотичними до них є відповідно сформовані політологічні субдисципліни: прийняття політичних рішень (policy making); формування й реалізація політичних проектів (policy management); розв’язання та врегулювання політичних конфліктів (policy conflict management); ведення переговорів тощо.

Аналіз політичний є системоутворювальним елементом аналітики політичної.

Термін уперше вжив американський політолог та економіст Ч. Е. Ліндблом. Як порівняно самостійна багаторівнева наукова дисципліна аналіз політичний виник у 1960-х. На межі 20–21 ст. сформувалася спеціальна підгалузь — аналіз політики (policy analysis), самодостатнім суб’єктом якої є політичний експерт. Унаслідок цього відбулося розмежування ролей політичного аналітика (носій аналітичного виду політологічного знання, що використовує переважно чітко формалізовані кількісні методи дослідження, тобто уособлює науку) та політичного експерта (носій експертного виду політичного знання, який послуговується якісними методами і процедурами аналізу, уособлює мистецтво політичного аналізу). Відповідно аналіз політичний може водночас функціонувати як наука і прикладна технологія підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень.

Література

  1. Веймер Д. Л., Вайнінг Е. Р. Аналіз політики. Концепції і практика / Пер. з англ. Київ : Основи, 1998. 655 с.
  2. Валевський О. І., Ребкало В. А., Логунова М. М. та ін. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні. Київ : Українська академія державного управління при Президентові України, 2000. 228 с.
  3. Ващенко К. О. Історичний генезис прикладного політичного аналізу й прогнозу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 35. С. 227–241.
  4. Рубанов В.В. Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливе // Політичний менеджмент. 2009. №6. С. 36–47.
  5. Рубанов В. В. Політичний аналіз як базовий інструмент системного дослідження політики // Політичний менеджмент. 2012. № 4–5 (55–56). С. 23–33.
  6. Рубанов В. В. Политический анализ как наука и искусство // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 1. Р. 263–270.

Автор ВУЕ

В. В. Рубанов

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Рубанов В. В. Аналіз політичний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналіз політичний (дата звернення: 27.01.2022).


Оприлюднено


Оприлюднено:
31.10.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ