Акінак


Акінак 

Акіна́к (грец. ἀϰινάϰπης) — короткий меч персів та скіфів.

Відомо понад 500 археологічних знахідок скіфських акінаків, які датуються 7–4 ст. до н. е. Складалися з клинка і ефеса, які розділялись перехрестям, ефес закінчувався навершям. Виготовлялися з високоякісного заліза або сталі. За формою мали вигляд витягнутого трикутника. Як правило, скіфські акінаки — дволезові, залізні, куті, при цьому клинок і стрижень рукояті викувані з одного шматка металу.

Середня довжина скіфського акінака — 40–60 см, ширина — 4,5–6 см. Меч носили у піхвах із дерева, обтягнутих шкірою; піхви парадних мечів скіфських царів та знаті оздоблювалися золотими накладками. Зображення у торевтиці та на кам’яних стелах свідчать, що акінаки носили при поясі на животі по центру корпуса або трохи лівіше чи правіше від центра. Ці мечі дозволяли ефективно діяти як у кінному, так і в пішому порядках. Акінакам приносилися жертви, на ньому давалися клятви.

Література

  1. Мелюкова А.И. Вооружение скифов. Москва,1964.
  2. Черненко Е.В. Персидские акинаки и скифские мечи // Тезисы докладов на III Всесоюзной конференции "Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен". Москва, 1979.
  3. Грицюк В.М. Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво). Чернівці, 2009.

Автор ВУЕ