Акціонування


Акціонува́ння — процес утворення або реорганізації підприємств шляхом формування акціонерного капіталу. Процес акціонування регулюється законодавчими актами.

Характеристика

Метою акціонування є концентрація та централізація капіталу, що сприяє акумуляції фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів, які в подальшому спрямовуються на потреби економічного розвитку підприємства.

Акціонування відбувається шляхом випуску (емісії) акцій акціонерним товариством:

 • публічного (відкритого) розміщення емітованих акцій, що дає змогу залучити до процесу акціонування всіх охочих;
 • закритого розміщення емітованих акцій, що передбачає продаж акцій лише за попередньо узгодженим списком акціонерів;
 • продажів аукціонних пакетів акцій (лотів) на фондових біржах.

Різновидом акціонування для країн із перехідною економікою є процес корпоратизації, що передбачає зміну форми власності державних підприємств.

Значення

Акціонування активізує процес концентрації капіталу, внаслідок чого бізнес-структури здобувають низку переваг на ринку, а саме:

 • заощадження за рахунок масштабу виробництва;
 • технічні й технологічні переваги від концентрації капіталу;
 • зменшення трансакційних витрат;
 • досягнення вищої фінансової стійкості акціонерних товариств;
 • оптимізація витрат на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та впровадження інновацій;
 • отримання переваг від монопольного становища акціонерних товариств (корпорацій) на регіональному і світовому ринках.

Акціонування в Україні

Із проголошенням незалежності України (1991) акціонування та корпоратизація стали невід’ємним складником процесів приватизації; їх унормовано в низці Законів і програм приватизації.

1995–1998 в Україні відбувся процес масового акціонування середніх і великих державних підприємств із використанням іменних приватизаційних майнових сертифікатів (зокрема шляхом викупу майна трудовим колективом — «паперова», «безкоштовна» приватизація).

В Україні у період 01.10.1991–30.04.2009 існували закриті й відкриті акціонерні товариства. Потім закриті змінили форму на приватні, що емітують акції без права їх вільного продажу на фондовому ринку, а відкриті — на публічну форму, що емітують акції, які можуть вільно купуватися та продаватися на національному та світовому фондовому ринку.

Джерела

 • Про приватизаційні папери : Закон України № 2173-XII від 06.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 352. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2173-12
 • Про корпоратизацію підприємств : Указ Президента України № 210/93 від 15.06.1993 // Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/210/93
 • Про фонд державного майна України : Закон України № 4107-VI від 09.12.2011 // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 28. Ст. 311. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
 • Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України № 2269-VIII від 18.01.2018 // Відомості Верховної Ради. 2018. № 12. Ст. 68. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#n633

Література

 1. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу / За ред. Б. Д. Лановика. Київ : Вікар, 1999. 737 с.
 2. Rathmell A., Daman S., O’Brien K., Anhal A. Engaging the Board.Corporate Governanceand Information Assurance. Prepared for The Information Assurance Advisory Council (IAAC). Santa Monica, Arlington, Arlington : RAND Europe, 2004. 30 р. URL: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1692.html
 3. Біла С. О. Реформування відносин власності // Державотворчий процес в Україні (1991 – 2006) / За ред. В. А. Смолій. Національна Академія Наук України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2007. С. 291–309.
 4. Редзюк Є. Шляхи Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності: монографія . Київ : УБС НБУ, 2013. 406 с.
 5. Кравчук І. С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України // Економіка України. 2018. № 2. С. 39–49.

Автор ВУЕ

С. О. Біла

Покликання на цю статтю:
Біла С. О. Акціонування // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Акціонування (дата звернення: 20.07.2019).