Акціонерний капітал

Акціонерний капітал

Акціоне́рний капіта́л — частина фінансових ресурсів підприємства, що формується за рахунок пайових внесків і продажу акцій, за рахунок розподілу частини прибутку, що направляється для збільшення акціонерного капіталу. Розрізняють статутний або номінальний капітал (максимальна сума, на яку компанія має право випуску акцій відповідно до свого статуту), випущений або підписаний акціонерний капітал (частина статутного капіталу, на яку підписані майбутні акціонери), сплачений (внесений на момент підписки). Акціонерний капітал може походити за рахунок коштів, безпосередньо інвестованих у бізнес, або за рахунок доходу, отриманого компанією та реінвестованого в економічну діяльність. Під акціонерним капіталом також розуміють власний капітал, капітал акціонерів або чисті активи підприємства. Величину акціонерного капіталу розраховують як різницю між загальним активом (поточні та довгострокові активи компанії) та загальним пасивом (короткострокові та довгострокові зобов’язання). Інший спосіб розрахунку величини акціонерного капіталу — це сума статутного капіталу та нерозподіленого прибутку за різницею викуплених акцій (акції, які компанія продала інвесторам, а потім викупила). Величина акціонерного капіталу відображається у річних фінансових звітах компанії.

Література

  1. Жученко З. О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління // Актуальні проблеми економіки. Київ : ВНЗ «Національна академія управління». 2010. № 8. С. 103–109.
  2. Башнянин Г. І. та ін. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки. Львів : Ліга-Прес, 2017. 106 с.
  3. Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно: монографія. Львів : Ліга-Прес, 2018. 199 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акціонерний капітал // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акціонерний капітал (дата звернення: 2.07.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ