Акти Віленської археографічної комісії

А́кты Ви́ленской археографи́ческой коми́ссии («Акты, издаваемые Виленскою Археографическою коммиссиею») — багатотомна збірка документів, що зберігалися у фондах Віленського центрального архіву давніх актів та архівних зібрань північно-західних губерній Російської імперії. Усього видано 39 томів (1865–1915).

У виданні оприлюднено актовий матеріал та інші джерела з історії Великого князівства Литовського й сусідніх територій. Хронологічні рамки представлених у Актах документів охоплюють період 1387–1710.

Матеріали збірки присвячено історії православної церкви у Литві, Білорусі, Україні, політичному й адміністративному життю, повсякденному побуту, судовим справам тощо. Значний обсяг оприлюднених документів становлять акти гродських і земських судів, що діяли на території Великого князівства Литовського (Див. Акти гродські та земські), магістратів, підкоморських судів, інвентарні книги староств, маєтків і фільварків, матеріали з історії єврейських громад. Опубліковані в Актах документи зберігаються в архівах Литви, Польщі й Білорусі.

Література

  1. Улащик Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. Москва, 1973.
  2. Белазаровіч В. А., Гістарыяграфія Беларусі: дапаможнік. — Гродна: ГрДУ, 2006.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акти Віленської археографічної комісії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти Віленської археографічної комісії (дата звернення: 20.04.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ