АктивЦя сторінка містить аудіоконтент
Актив

Акти́в (лат. activus — активний, діяльний, дієвий) — багатозначний термін:

1) одна з двох сторін балансу, що відображає на певну дату всі наявні матеріальні цінності, кошти та еквіваленти грошей; майно (ресурси), якими володіє фізична або юридична особа.

2) У соціальній психології — найдіяльніша, енергійна й активна частина соціальної групи, колективу. Актив діє з власної ініціативи та без економічного примусу. Актив власною працею намагається досягти цілей, які стоять перед партією (партійний актив), профспілкою (профспілковий актив), фабрикою (фабричний актив) або іншою організацією. До господарського активу зараховують передових робітників, службовців, керівників підприємств і установ. Актив не завжди існує в організаційних межах. При музеях існують музейні активи, які допомагають штатним співробітникам в їхній роботі.

Представник активу називається активістом, у ширшому розумінні — діячем (політичним, суспільним, громадським тощо). Активісти користуються авторитетом у більшості представників колективу.

Синонімом до слова «актив» є «активне населення». Найчастіше вживається у значенні «економічно активне населення»: частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

У поняття «актив» немає антоніма — поняття «громадський пасив». Так, у французькому Конвенті депутатів, які не мали самостійної думки і були «громадським пасивом», називали «Рівниною» або «Болотом».

Джерела

  1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні: стандарт. Київ : Компас, 2001. 178 с.
  2. Інструкція про застосування плану рахкнків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'зань і господарських операцій підприємств і організацій. Київ : Компас, 2004. 115 с.

Література

  1. Скирпан О. П., Палюх М. С. Бухгалтерський облік. 3-тє вид., перероб. і доп. Тернопіль : Економічна думка, 2002. 494 с.
  2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Київ : Компас, 2003. 244 с.  
  3. Бендас Т. В. Психология лидерства. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 448 с.
  4. Бандура З. Л., Шевчук В. Р., Семенюк Л. В. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 248 с.
  5. Столярчук Г. В. та ін. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством аерокосмічної галузі. Харків : Харківський авіаційний інститут, 2016. 96 с.
  6. Каминський П. Д. Аналіз бухгалтерського балансу: особливості та методика проведення // Економічний форум. 2017. № 3. С. 278–285.
  7. Стасюкова К. В., Пчелянська Г. Б., Ткачук А. В. Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні // Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10. Вип. 2. С. 96–99.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю:

Редакція ВУЕ Актив // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Актив (дата звернення: 19.02.2019).