Адміністративне право

Адміністрати́вне пра́во — одна з галузей публічного права, яка регулює суспільні відносини, що виникають у сфері організації, а також діяльності органів публічної адміністрації, спрямованої на забезпечення та захист прав і свобод громадян.

Норми адміністративного права регулюють значне коло суспільних відносин, особливістю яких є те, що вони виникають у результаті владної діяльності органів публічної адміністрації, які діють від імені держави, і однією зі сторін цих відносин є орган виконавчої влади або виконавчий орган місцевого самоврядування чи інший орган, наділений державою владними повноваженнями у відповідній сфері.

Метою адміністративно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких взаємовідносин, якими кожному громадянину має бути гарантовано реальне забезпечення прав і свобод у разі їх порушення.

Об’єктом адміністративного права є адміністративно-правові відносини, що формуються під час:

1) державного регулювання економічною, соціально-культурною, адміністративно-політичною сферою, реалізації повноважень органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими недержавними інституціями;

2) внутрішньої організації та діяльності органів публічної адміністрації у зв’язку з проходженням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; діяльності органів публічної адміністрації та їхніх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному праві прав і свобод громадян;

3) застосування заходів адміністративного примусу, зокрема, адміністративна відповідальність фізичних і юридичних осіб;

4) у зв’язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів щодо поновлення порушених прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права.

Основними видами нормативно-правових актів як джерел адміністративного права за їхньою юридичною силою є закони. Конституція України як основний закон має вирішальне значення у встановленні основ правового регулювання адміністративні відносин, є засадничим джерелом адміністративного права. Деякі конституційні норми передбачають видання окремих законів із метою конкретизації та удосконалення конституційних положень, на яких ґрунтуватиметься поточне адміністративно-правове регулювання суспільних відносин. Адміністративне право має декілька кодифікованих законів: Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кодекс адміністративні судочинства України (КАСУ), Митний Кодекс України. Джерелами адміністративного права є постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, рішення органів місцевого самоврядування, накази керівників державних підприємств, установ, організацій.

Адміністративне право як галузь права має свою систему, яка характеризує внутрішню побудову цієї галузі права, що складається з підгалузей, інститутів та правових норм. Адміністративно-процесуальний складник адміністративного права — комплекс процесуальних норм адміністративного права, які регулюють порядок діяльності органів публічної адміністрації, а також адміністративних судів щодо розгляду та вирішення індивідуальних справ адміністративного характеру. Адміністративне право як галузь права, тобто система адміністративно-правових норм, що регулює відповідні суспільні відносини, відрізняють від адміністративного права як галузі науки — системи наукових поглядів, знань і теоретичних положень про адміністративне право і предмет його регулювання.

Адміністрати́вне законода́вство.jpg

Література

  1. Беззубов Д. О. та ін. Адміністративне право України. Київ : Леся, 2014. 320 с.
  2. Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право / За заг. ред. Р. С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
  3. Болокан І. В. Предмет адміністративного права: питання трансформації в доктринальних підходах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 6 (2). С. 42–45.

Автор ВУЕ

О. Ф. Андрійко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Андрійко О. Ф. Адміністративне право // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративне право (дата звернення: 25.09.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ