Адаптація


Адапта́ція (лат. adaptatio — пристосування, від adaptare — пристосовувати) — процес пристосування організму; сукупність морфологічних, фізіологічних, поведінкових та інших особливостей організму, які дають йому змогу вести оптимальний спосіб життя в наявних умовах існування, наприклад, адаптація зорова, адаптація слухова, адаптація нервових центрів та ін.

Поняття адаптації виникло в біології. Адаптація у біології — процес зміни будови або функціонування організму чи окремих органів відповідно до змін навколишнього середовища. Адаптація може забезпечувати виживання, стійкість до впливу чинників абіотичного та біотичного характеру, успіх у конкуренції з іншими видами, популяціями, особинами.

Розрізняють два види адаптації.

  • Адаптація фізіологічна (на рівні організму) — безпосередня відповідь на зміни середовища з метою більш ефективного функціонування організму у нових умовах (див. Акомодація).
  • Адаптація еволюційна в процесі історичного розвитку живого пов’язана з еволюційними перетвореннями будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування. Адаптації еволюційні виникають і змінюються під дією мінливості, спадковості і природного добору відповідно до конкретних умов середовища (див. Адаптаціогенез). Як результат — виникають різноманітні екологічні морфи (наземні, підземні, водні), чітко прив’язані до певних типів умов середовища. Класичними прикладами еволюційних адаптацій є виникнення плавців у риб, іхтіозаврів та китоподібних або крил у комах, птахів і кажанів.

Особливим напрямом біологічної адаптації слід вважати різноманітні модифікації, які проявляються у неспадкових змінах фенотипу і мають назву модифікаційна мінливість. Цей тип адаптації пов’язаний зі змінами ростових процесів та різноманітними епігенетичними явищами.

Згодом поняття «адаптація» засвоїлося в інших галузях пізнання, набуваючи вузькоспеціалізованих значень. Водночас сформувалося міждисциплінарне поняття реадаптація.

Відео

Адаптація. Чи зможе людина вижити в тривалій космічній подорожі

Література

  1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. Москва : Наука, 1982. 270 с.
  2. Калайков И. Цивилизация и адаптация. Москва : Прогресс, 1984. 240 с.
  3. Бородюк Н. Р. Адаптация. Новое в приспособлении к окружающей среде. Москва : Глобус, 1998. 86 с.
  4. Северцов А. С. Теория эволюции. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 380 с.

Автор ВУЕ