Агрохімічна служба

Агрохімі́чна слу́жба — одна з форм агросервісної інфраструктури, науково-виробнича система агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств, спрямована на забезпечення мінеральними добривами, засобами хімічної меліорації земель та найефективніше використання добрив.

До 1964 питанням організації використання добрив та надання сільськогосподарському виробництву агрохімічної допомоги займалися районні агрохімічні лабораторії при управліннях сільського господарства. У зв’язку зі зростанням виробництва і застосуванням мінеральних добрив та інших хімічних засобів виникла потреба зосередити всі питання агрохімічного обслуговування сільського господарства в єдиній системі. Останню (як на союзному, так і республіканському рівнях) створено 1964.

Агрохімічна служба входила до загальної системи агрономічного обслуговування сільського господарства і мала своїм завданням забезпечити організацію сільськогосподарського виробництва на науковій основі. Основною ланкою в системі агрохімічної служби була зональна агрохімічна лабораторія. У районах працювали агрохіміки, які входили до штату зональних лабораторій. Діяльність агрохімічної служби тісно пов’язана з роботою сільськогосподарських дослідних установ, служби захисту рослин, державної інспекції з сортовипробування та агрометеорологічної служби.

Економічні реформи, започатковані 1991 (зокрема, реформа аграрного сектору), супроводжувалися низкою негативних явищ. У 1990-х різко зменшилося внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив, засобів для меліорації кислих і засолених ґрунтів. Різко зменшилися урожайність сільськогосподарських культур і валовий збір сільськогосподарської продукції. Все це спричинило необхідність реформування агрохімічної служби, створення дієвого агрохімічного сервісу, здатного забезпечувати потреби приватних сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. 1992–1993 створено асоціацію «Укрґрунтозахист», яку потім перейменовано на державне об’єднання «Украгрохім».

1995 згідно з Указом Президента України «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі» розпочався процес реформування агрохімічної служби. На основі державного об’єднання «Украгрохім», його обласних і районних формувань шляхом виділення з нього госпрозрахункових підрозділів із забезпечення агрохімікатами та приватизації утворилось ВАТ «Агрохімцентр». У державному об’єднанні «Украгрохім» залишилось управління координації роботи регіональних формувань, а також державної служби моніторингу та захисту рослин.

1998 державні служби реформувались у Центральну державну станцію родючості ґрунтів і захисту рослин з обласними філіями і агрохімічними лабораторіями. Тепер це Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України». ВАТ «Агрохімцентр» виконує функції координувального органу щодо забезпечення мінеральними добривами та засобами захисту рослин усіх сільськогосподарських товаровиробників. Великі аграрні фірми забезпечують себе вхідними ресурсами самостійно, працюючи безпосередньо з виробниками мінеральних добрив.

Література

  1. Клычников В. М. Агрохимическая служба в сельском хозяйстве. Москва : Колос, 1964. 184 с.
  2. Методические указания по организации и проведению полевых опытов с удобрениями. Москва : Колос,1965. 40 с.
  3. Городній М. М. Агрохімія. 4-те вид., переробл. та доп. Київ : Арістей, 2008. 936 с.
  4. Клименко І. І. Характеристика екотоксикологічного стану агроекотопів за показниками захисних функцій ґрунту // Агроекологічний журнал. 2014. № 2. С. 100–103.
  5. Корсун С. Г., Буслаєва Н. Г., Клименко І. І. Формування потенційної та ефективної родючості темносірого опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2014. Вип. 1–2. С. 40–47.
  6. Кравченко Ю. С., Бережняк Є. М., Матвіїв Г. М. Агрофізичні властивості чорнозему типового та ізогумусолю за різних технологій їх розвитку// Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал. Українська академія аграрних наук. 2015. № 9. С. 17–21.
  7. Гавришко О. С. Зміна загальних фізичних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під впливом тривалого його використання // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 60. С. 32–38.

Автор ВУЕ

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ