Агросфера

Агросфе́ра — одна зі сфер взаємодії літосфери з живими організмами та людською діяльністю, частина поверхні Землі, сукупність територій, на яких домінують культурні рослини, свійські тварини, оброблювані земельні угіддя і пов’язані з ними організми (бур’яни, комахи, гриби, мікроорганізми, віруси, тваринний світ тощо). Агросфера завжди перебуває під впливом сільськогосподарської (агропромислової) діяльності людини. До агросфери входять орні землі, луки, сіножаті, пасовища, лісосмуги, сільські поселення. Агросфера містить усі типи агроландшафтів і агробіоценозів. Створена й існує завдяки розуму й діяльності людини, тому є не лише геобіологічною, але й соціальною категорією. Подальший розвиток агросфери має бути спрямований на збереження і раціональне використання не лише природних ресурсів і біорозмаїття, але й біосфери загалом, на гармонізацію стосунків між природою та суспільством.

Література

  1. Бородіна О. М., Киризюк С. В., Попова О. Л. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / За ред. О. М.Бородіної ; НАН України, Інститут економіки та прогнозування. Київ : Четверта хвиля, 2008. 420 с.
  2. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. 352 с.
  3. Ботвіна Н. О. Фінансова політика сталого розвитку агросфери. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2011. 303 с.
  4. Демченко О. В., Демченко Н. А. Удосконалення механізмів забезпечення суб'єктів агросфери обіговим капіталом. Умань : Видавець «Сочінський», 2014. 196 с.
  5. Пузік В. К., Рожков Р. В., Долгова Т. А. та ін. Знешкодження та утилізація відходів в агросфері. Харків : Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2014. 220 с.
  6. Фурдичко О. І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України. Київ : ДІА, 2014. 432с.
  7. Сонько С. П., Максименко Н. В., Біньковська Г. В. та ін. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 568 с.
  8. Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. 416 с.
  9. Бутрим О. В. Роль та місце низьковуглецевого землекористування у формуванні системи збалансованого розвитку агросфери // Збалансоване природокористування. 2017. № 4. С. 120–125.
  10. Кравчук В. А. Синтез техніко-технологічних рішень для розкриття природних ресурсів агросфери // Техніка і технології АПК. 2018. № 7. С. 17–20.

Автор ВУЕ

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності