Аудиторська вибірка

Ауди́торська ви́бірка — застосування аудиторських процедур до обмеженої кількості елементів однієї статті звітності або групи однотипних операцій. Інша назва — «вибіркова перевірка».

Характеристика

Аудиторська вибірка використовується з метою скорочення обсягів перевірки та формування висновку аудитора про генеральну сукупність. Вимоги та процедури аудиторської вибірки нормовані в Міжнародному стандарті аудиту № 530 «Аудиторська вибірка».

Аудиторській вибірці передує процес стратифікації — поділ генеральної сукупності на підмножини (групи елементів, з яких буде здійснюватися вибірка).

Види аудиторської вибірки: статистична та нестатистична. Статистична вибірка полягає у випадковому відборі елементів генеральної сукупності або використанні математичних формул теорії ймовірності для оцінки результатів вибірки. Нестатистична — якій не властиві характеристики статистичної вибірки.

У міжнародному стандарті аудиту № 500 «Аудиторські докази» викладено аналітичні процедури, які повинен використовувати аудитор під час здійснення аудиторської вибірки.

Найпоширеніші методи аудиторської вибірки:

 • випадковий відбір — полягає в застосуванні таблиці випадкових чисел;
 • систематичний відбір — визначення інтервалу вибірки, що обчислюється за формулою: кількість елементів вибірки генеральної сукупності поділяється на обсяг вибірки;
 • монетарний відбір — здійснення відбору елементів за середньозваженою вартістю (для цього застосовують математичну формулу середньозважених чисел);
 • довільний відбір — формування вибірки на основі досвіду аудитора;
 • блочний відбір — формування суміжних елементів вибірки з генеральної сукупності у вигляді блоку певних елементів, схожих за характеристикою.

Під час застосування аудиторської вибірки завжди можливий ризик того, що висновок аудитора відрізнятиметься від результату, отриманого внаслідок перевірки всієї генеральної сукупності (бухгалтерської інформації).

Значення

Застосування вибіркової перевірки в аудиті зменшує його трудомісткість, обмежує час на аудиторські послуги, знижує собівартість робіт.

Джерела

 1. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: Постанова Кабінету Міністрів України № 1017 від 10.08.2004 // Законодавство України. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF#Text
 2. Національні нормативи аудиту // Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va073230-98/card6/sp:java-:max100#Public
 3. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України № 698 від 12.05.2007 // Законодавство України. 2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2007-%D0%BF#Text
 4. Про затвердження Методики проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України № 300 від 04.07.2008 // Законодавство України. 2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-08#Text
 5. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України № 740 від 12.09.2018 // Законодавство України. 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-%D0%BF#Text
 6. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування: Постанова Кабінету Міністрів України № 1147 від 27.12.2018 // Законодавство України. 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2018-%D0%BF#Text
 7. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій: Постанова Кабінету Міністрів України № 517 від 22.05.2019 // Законодавство України. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2019-%D0%BF#Text
 8. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України № 252 від 27.03.2019 // Законодавство України. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF#Text

Література

 1. Аренс Э. А., Лоббек Дж. К. Аудит. Москва : Финансы и статистика. 2001. 550 с.
 2. Лінчак О. І. Переваги та недоліки вибіркових методів в аудиті // Управління розвитком. 2012. № 7 (128). С. 101–102.
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послу : в 3 ч. / Пер. з англ. Київ : Фенікс, 2016. Ч. 1. С. 1250.
 4. Вакульчик О. М., Фесенко В. В., Книшек О. О. Аудит за міжнародними стандартами. 2-ге вид., допов. та перероб. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 178 с.
 5. Назаренко О. В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті // Агросвіт. 2018. № 14. С. 3–8.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аудиторська вибірка // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аудиторська вибірка (дата звернення: 27.01.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ