Апеляція

Апеля́ція (від лат. appellatio — звернення) — у праві — процедура оскарження судового вироку через звернення до суду вищої інстанції щодо перегляду рішення суду нижчої інстанції.

Історична довідка

Витоки ідеї лежать в класичному римському праві. Поняття «апеляція» в творах римських письменників та юристів (Тацит, Ульпіан та інших) уживається для позначення звернення до магістрату, уповноваженої посадової особи, з метою захисту від порушення або посягання на їхні права. Подальшого розвитку інститут апеляції отримав у пізньому римському праві та за часів середньовіччя, коли сформувалась вертикальна ієрархія судів у країнах загального права. У цих країнах апеляції традиційно не було, натомість існували накази про помилку або про неправильне присудження, при цьому їх ухвалювали суди горизонтальної інстанції, а не вертикальної.

Характеристика

В Україні апеляція — це порядок, в якому рішення суду нижчої інстанції може бути переглянуте судом вищої інстанції з метою забезпечення права особи на доступ до суду та судовий захист. Розрізняють апеляцію як перегляд рішення суду по суті справи, а також перегляд ухвал суду, перелік яких визначено законом. Апеляцію застосовують у всіх видах судочинства — цивільному, господарському, кримінальному та адміністративному. Відповідно апеляційні провадження є невід’ємною стадією провадження у справах в судових інстанціях і врегульовані положеннями процесуальних кодексів України.

Поширення

Процедура апеляції ― загальносвітова тенденція, яка є практично в усіх процесуальних кодексах, а апеляційні суди створені майже в усіх країнах світу.

Додатково

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що в апеляційному провадженні мають забезпечуватися всі гарантії здійснення правосуддя, передбачені ст. 6 Європейської Конвенції (рішення у справі «Скорик проти України»), рівності прав сторін та інших принципів (рішення у справі «Лазаренко та інші проти України»), обмеження в доступі до апеляції мають бути визначеними та відповідними (рішення у справі «Мушта проти України») та ін.

Література

  1. Smith W. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London : John Murray, 1875. P. 107–108.
  2. Nelson A. Rristopher Civil Law’s Influence on American Common Law: the Appeal // In Propria Persona. 2011. URL: https://inpropriapersona.com/articles/civil-laws-influence-on-american-common-law-the-appeal/
  3. Кукурудз Р. О. Апеляція в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 1 (1). С. 86–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2013_1_16
  4. Анегденко А. Г., Льовін А. В. Апеляція на підставі процесуальних порушень у міжнародному кримінальному праві // Право і суспільство. 2014. № 5. С. 194–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_5_38
  5. Study on Council of Europe Member States Appeal and Supreme Courts’ Lengths of Proceedings Edition 2015 (2006–2012 data). Strasbourg : European Commission for the Efficiency of Justice, 2015. 138 p. URL: https://rm.coe.int/168074823b

Автор ВУЕ

І. О. Ізарова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ізарова І. О. Апеляція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апеляція (дата звернення: 16.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ