Аналогія у філософії

Анало́гія (від грец. άναλογία — відповідність) — у широкому розумінні — схожість, подібність різних предметів, явищ, подій, процесів за певними ознаками, властивостями, поведінкою; співмірність величин, пропорцій, рівність відносин.

1). Загальонауковий метод пізнання шляхом порівняння, пошуку подібності у відмінних предметах (явищах, подіях тощо). Метод аналогії — перенесення знань, отриманих під час вивчення певного об’єкта (чи його моделі), на інший, менш приступний для дослідження, — є важливим джерелом наукових гіпотез. У сучасній науці евристичні можливості методу аналогії найґрунтовніше розвинуті в подібності теорії, що спирається на вчення про розмірність фізичних величин і слугує науковою основою моделювання.

2). У логіці — тип умовиводу, коли на підставі зовнішньої подібності предметів за деякими ознаками робиться висновок про ймовірність їхньої схожості за ін. ознаками. Виділяють два основні типи аналогії: аналогія властивостей та аналогія відношень. Умовиводи за аналогією є гіпотетичними — їхня правильність підтверджується чи спростовується перевіркою, подальшими дослідженнями.

Література

  1. Прокопов Д. Є. Інтерпретація хиби в європейській філософії XVII — середини XVIII століть. Київ : ПАРАПАН, 2008. 304 с.
  2. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна). 2-ге вид. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 536 с.
  3. Женжера С. К вопросу об эвристическом значении метода аналогии // Університетська кафедра. 2016. № 5. С. 101–118.
  4. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аналогія у філософії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналогія у філософії (дата звернення: 13.08.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.07.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ