Аналогія права


Анало́гія пра́ва — один зі способів подолання прогалин у праві та законодавстві, який передбачає розгляд і вирішення юридично значущої ситуації або правового спору на основі загальних принципів національного чи міжнародного права.

Аналогія права використовується лише у випадку об’єктивної неможливості застосування аналогії закону у зв’язку з відсутністю подібної правової норми. Нею послуговуються під час оперативно-виконавчої діяльності у сфері цивільного, трудового, процесуального права тощо. Зміст основоположних принципів або засад права (справедливість, рівність, свобода, гуманізм, верховенство права, демократизм тощо), що підлягають застосуванню у контексті аналогії права, переважно відображено у відповідних конституційних положеннях та інших законодавчих актах.

В Україні аналогія права має допоміжний характер і обмежену сферу застосування, яка звужується з розвитком і вдосконаленням законодавства. Відповідно до ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України, зокрема при відсутності закону, що регулює спірні відносини, суд виходить із загальних підстав і змісту законодавства України.

Послуговуючись аналогією права, необхідно враховувати цілісний соціокультурний контекст формування та розвитку суспільства та держави, що уможливить досягнення соціально корисного результату. Такі поняття, як «справедливість», «свобода», «рівність», «гуманізм», «добросовісність» тощо, не можна обмежувати лише правовими нормами. Вони об’єктивно повʼязані з іншими нормативними складниками цілісної соціокультурної реальності (напр. релігія, мораль), у межах яких отримують ціннісно-смислове навантаження. Застосування аналогії права вимагає від конкретного суб’єкта правозастосування співвідносити панівні в суспільстві уявлення про справедливість, моральність, корисність, безпеку, честь, гідність тощо з суб’єктивним відображенням цих категорій і понять у свідомості суб’єкта правозастосування. Йдеться про неминучий синтез об’єктивних та суб’єктивних вимірів ціннісних засад людського життя.

Література

  1. Кравчук М. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 247с.
  2. Скакун О. Теорія права і держави. Київ : Правова єдність, 2010. 525 с.
  3. Рубля О. Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України // Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 58. С. 392–396. URL: http://www.apdp.in.ua/v58/61.pdf
  4. Забарний М. Аналогія закону та аналогія права як способи усунення прогалин у кримінальному процесуальному праві // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 5. С. 106–110. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2016/25.pdf

Див. також:

Аналогія закону

Автор ВУЕ

С. О. Сунєгін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Сунєгін С. О. Аналогія права // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналогія права (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
09.11.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ