Аксіологія педагогічна

Аксіоло́гія педагогі́чна — галузь педагогічного знання, що досліджує цінності, ціннісну свідомість та ціннісні орієнтації, які постають у процесі навчання, виховання та саморозвитку людини. Педагогічна аксіологія як міждисциплінарна наука інтегрує ідеї філософської аксіології (теорії цінностей), загальної педагогіки, психологічної теорії формування ціннісних орієнтацій тощо.

Педагогічна аксіологія розглядає аксіологічну проблематику в різних ракурсах: історії, теорії і практики, можливостей розвитку ціннісних підстав особистості.

Основні доктрини педагогічної аксіології:

а) освіта — цінність особиста, суспільна й державна (тому право на освіту закріплюється законодавчо);

б) людина — самоцінна, тож у педагогічному процесі є суб’єктом, а не об’єктом;

в) виявлення ціннісних аспектів освіти різних освітніх систем слід здійснювати на основі загальнолюдських цінностей;

г) управління освітою повинно спрямовуватися на розвиток її ціннісних аспектів.

Проблематика педагогічної аксіології водночас освітня та світоглядна. Педагогічна аксіологія описує педагогічні явища (міжпредметні зв’язки, академічна успішність, відвідуваність та ін.) та науково-педагогічні явища (педагогічні теорії, ідеї, принципи та інші результати науково-педагогічної діяльності) з аксіологічного погляду. Педагогічна аксіологія пізнає закономірності формування світоглядної позиції, етичної сфери суб’єкта, простежуючи взаємозалежності цінностей та особистості.

Педагогічна аксіологія розроблює методики прищеплення цінностей у педагогічному процесі; приділяє пріоритетну увагу вчителеві, який водночас є носієм цінностей і наставником для учнів.

Педагогічна аксіологія — основа методології сучасної гуманістичної педагогіки, а також основа нової філософії освіти.

Література

  1. Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. Київ, 2003.
  2. Сластенин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва, 2003.
  3. Калюжна Т. Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти / за наук. ред. О. В. Уваркіної. Київ, 2012.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ