Агрокомбінат

Агрокомбінат
Агрокомбінат

Агрокомбіна́т (від агро… і пізньолат. combinatus — з’єднаний, від combinare — зв’язувати по два, здвоювати, з’єднувати) — виробниче агропромислове об’єднання або підприємство, що включає декілька спеціалізованих виробництв, пов’язаних між собою технологічно, економічно та організаційно. Займає проміжне становище між корпорацією і концерном. З правами юридичної особи до складу агрокомбінату входять сільськогосподарські підприємства, підприємства переробної й харчової промисловості, агросервісні і торговельні підприємства. Для здійснення взаєморозрахунків між підприємствами і формування ефективної кредитної політики агрокомбінат створює фінансово-розрахунковий центр. В обумовлених договором межах агрокомбінату делегуються функції проведення єдиної технічної політики, матеріально-технічного постачання, реалізації продукції та інші повноваження. За виконуваними функціями агрокомбінати збігаються з агрофірмами як видом агропромислового об’єднання. Головна мета створення агрокомбінату — встановлення прямих зв’язків між учасниками, усунення посередницьких ланок, скорочення невиробничих витрат та збільшення прибутку, забезпечення фінансової сталості його учасників, визначення об’єктивного підходу до розподілу прибутку між учасниками інтегрованого об’єднання, особливого режиму кредитування та оподаткування агровиробничої діяльності.

Можливість створення об’єднання підприємств в агрокомбінати за галузевим і територіальними принципами та збереженням права юридичної особи передбачена Господарським кодексом України (ст. 70). Основні організаційні етапи, що передують створенню агрокомбінату: формування ініціативної групи засновників; підбір учасників, які виявили бажання об’єднатися за регіональним або технологічним принципом з урахуванням господарських зв’язків, що склалися між суб’єктами підприємницької діяльності, їх виробничого та фінансового потенціалу, розроблення стратегії та обґрунтування мети спільної діяльності на перспективу; оцінка фінансового стану учасників, конкурентоспроможності продукції, ринків збуту кожного з учасників, загальна фінансова оцінка та економічна доцільність створення; визначення інтегратора — головного підприємства; розроблення механізму координації спільної діяльності учасників впровадженням відповідних управлінських структур; підготовка основної документації для ухвалення рішення про створення агрокомбінату та його державна реєстрація.

Діяльність агрокомбінату регулюється Положенням, що включає виробничо-господарські, цивільні (договірні) та владно-управлінські правовідносини. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки агрокомбінату відображаються у правовідносинах, що складаються в галузях планування, науково-технічного прогресу, капітального будівництва, матеріально-технічного забезпечення, фінансів, кредиту тощо. Такі правовідносини мають констатуючий, узагальнювальний характер, оскільки планування діяльності агрокомбінату здійснюється «знизу догори», а укладання договорів забезпечується не зобов’язаннями, а економічним заохоченням господарств. Правовідносини, що виникають за таких заохочень (наприклад, зустрічного продажу агровиробникам дефіцитних товарів тощо), є цивільно-правовими, а не владно-управлінськими, що мають, здебільшого, силу імперативних правових норм, виконання яких обов’язкове для ради, директора, апарату управління та господарств — учасників агрокомбінату. Обов’язкові до виконання рішення ради щодо внутрішньокомбінатських розрахункових цін на послуги ремонтно-технічних, будівельних тощо підприємств для господарств — учасників агрокомбінату.

Джерела

Література

  1. Дем'яненко С. І. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку // Економіка України. 2009. № 12. С. 50–61.
  2. Дем'яненко С. І. та ін. Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій. Київ : КНЕУ, 2013. 351 с.
  3. Дідух С. М. Оцінка фінансового стану та динаміки розвитку агрохолдингів України // Економіка харчової промисловості. 2015. № 3. С. 41–47.
  4. Мороз О. В. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України // Економіка та держава. 2015. № 12. С. 62–66.
  5. Могильний О. М. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора країни // Економіка та держава. 2017. № 6. С. 4–9.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Агрокомбінат // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агрокомбінат (дата звернення: 20.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ