Агроекологічне обґрунтування

Агроекологі́чне обґрунтува́ння — багатозначний термін:

1) У сільськогосподарських науках — наукове обґрунтування певної сільськогосподарської діяльності, проекту, підходу тощо. В агроекологічному обґрунтуванні йдеться, як реалізувати такий захід, не завдаючи шкоди навколишньому природному середовищу, водночас забезпечуючи оптимальну продуктивність сільськогосподарського виробництва. Агроекологічне обґрунтування дає змогу ще на етапі планування структури виробництва (спеціалізації, структури посівних площ, сівозмін, технологій) взяти до уваги агроекологічні принципи, що забезпечує збереженість ґрунтів, природних вод, агробіорізноманіття тощо. Наприклад, агроекологічне обґрунтування системи сівозмін, агроекологічне обґрунтування вирощування люцерни, агроекологічне обґрунтування застосування добрива, агроекологічне обґрунтування захисту посівів гороху від шкідників тощо.

2) Документ установленого зразка, що видається науково-дослідною установою відповідно до визначених критеріїв та нормативних показників придатності угідь, які належать до земель сільськогосподарського призначення, і за своїм агроекологічним станом відповідають вимогам до спеціальних сировинних зон. Такий документ готують за результатами екологічної експертизи для надання статусу спеціальної сировинної зони суб’єктам господарювання.

Джерела

  • Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування від 3 жовтня 2007 № 1195 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2007-%D0%BF

Література

  1. Смаглій О. Ф. та ін. Агроекологія. Київ : Вища освіта, 2006. 671 с.
  2. Остапчук Л. В. Агроекологічне обґрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал. 2016. № 4. С. 47–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_4_9

Автор ВУЕ