Аграрне право

Агра́рне пра́во, сільськогосподарське право — галузь права, що охоплює правові норми, які регулюють аграрні відносини, тобто комплекс взаємопов’язаних земельних, трудових, майнових, організаційно-управлінських, соціальних та інших відносин у сфері сільськогосподарської діяльності.

Аграрне право поєднує дві сфери правового регулювання сільськогосподарської діяльності:

  1. традиційна галузь аграрних відносин, яка виникає під час обробітку землі, виробництва продукції рослинництва і тваринництва;
  2. діяльність, пов’язана з переробкою сільськогосподарської продукції та виробництвом продовольства.

Аграрне право — наукова та навчальна дисципліна, яка ґрунтується на основному принципі — пріоритетність сільського господарства системі інших галузей народного господарства. Головним складником цього принципу є перевага сільськогосподарського землекористування серед інших видів користування землею; рівність суб’єктів аграрних відносин; право добровільного вибору селянами організаційно-правових форм господарства та господарювання; тісний органічний взаємозв’язок трудових і земельних відносин; стабільна державна підтримка сільськогосподарського товаровиробника. Держава повинна забезпечувати охорону земель сільськогосподарського призначення, створювати соціально-економічні умови життя й праці селянина; гарантувати права селян як громадян України та як суб’єктів аграрних відносин.

Джерельну базу аграрного права формує аграрне законодавство. Головними законодавчими актами галузі є Закони України «Про ветеринарну медицину» (1992), «Про зерно та ринок зерна в Україні» (2002), «Про карантин рослин» (1993), «Про молоко та молочні продукти» (2004), «Про насіння і садивний матеріал» (2002), «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (1997), «Про особисте селянське господарство» (2003), «Про охорону прав на сорти рослин» (1993), «Про пестициди і агрохімікати» (1995), «Про племінну справу у тваринництві» (1993), «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1990), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про фермерське господарство» (2003).

Література

  1. Аграрне право України / За ред. О. Погрібного. Київ : Істина, 2007. 448 с.
  2. Корнієнко Г. Аграрне право в системі права України // Підприємництво, господарство і право. 2013. № 9. С. 62–64.
  3. Беззубов Д., Корнєєв Ю. Проблеми розвитку сучасного аграрного права // Юридичний вісник. 2017. Т. 1. № 42. С. 121–125.

Автор ВУЕ

Д. В. Бусуйок

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бусуйок Д. В. Аграрне право // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аграрне право (дата звернення: 21.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ