Автореферат

Авторефера́т (від авто… і реферат) — короткий усний або письмовий виклад твору, переважно наукової праці, результатів дослідження, змісту видання, написаний автором.

Найбільш поширеними є автореферати кандидатських або докторських дисертацій, в яких подають основні тези, результати, висновки, що розкривають концепцію і здобутки здійснених досліджень. Вимоги до написання авторефератів дисертацій в Україні визначаються Державними стандартами України.

Структурно автореферат дисертації складається з трьох розділів:

1) загальна характеристика роботи;

2) список опублікованих праць за темою дисертації;

3) анотації трьома мовами (українська, російська, англійська).

У загальній характеристиці роботи стисло викладають такі положення:

 • актуальність дослідження;
 • мета і завдання;
 • об’єкт, предмет;
 • хронологічні межі дослідження;
 • методи дослідження;
 • джерельна база дослідження;
 • наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, які виносяться на захист;
 • апробація результатів дослідження;
 • публікації за темою дисертації;
 • особистий внесок здобувача;
 • обсяг і структура дисертації.

Література

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України, 2011, № 9–10.

Автор ВУЕ

В. Е. Шевченко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевченко В. Е. Автореферат // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автореферат (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ