Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова»

Пам'ятник академіку М. Ф. Іванову на території інституту

Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Національний науковий селекційно–генетичний центр з вівчарства — науково-дослідна та навчально-виробнича установа з тваринництва на півдні України, яка здійснює розроблення і впровадження у виробництво результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, створення нових порід, породних груп, типів і ліній, інтенсивних технологій, стандартизації, сертифікації, переробки та використання вівчарської продукції. Інститут формує політику розвитку галузі вівчарства в Україні та координує наукові дослідження, що проводяться науково-дослідними установами та закладами вищої освіти, іншими підприємствами й установами різних форм власності.


Історична довідка

1931 на базі зоотехнічної станції та наукових підрозділів заповідника Асканія-Нова було створено Науково-дослідний інститут гібридизації та акліматизації тварин «Асканія-Нова», який 1940 отримав статус Всесоюзного та ім'я академіка М. Ф. Іванова.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 10.05.1956 інститут реорганізовано в Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова».

За заслуги у розвитку біологічної та сільськогосподарської науки, створення нових високопродуктивних порід тварин 1969 Інститут був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

1998 Інститут тваринництва «Асканія-Нова» отримав статус Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства.

Від 2000 має назву Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Національний науковий селекційно–генетичний центр з вівчарства.

Структура

До структури ІТСР «Асканія-Нова» — ННСГЦВ належать 2 відділи, які включають 4 лабораторії (по 2 в кожному), 1 сектор та 4 самостійні лабораторії:

1. Відділ вівчарства:

 • лабораторія селекції овець та вовнознавства;
 • лабораторія технології виробництва і переробки продукції вівчарства;
 • сектор козівництва.

2. Відділ генетики та біотехнології:

 • лабораторія генетики;
 • лабораторія біології відтворення сільськогосподарських тварин.

3. Лабораторія скотарства.

4. Лабораторія селекції свиней.

5. Лабораторія кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин.

6. Лабораторія економіки, інтелектуальної власності і маркетингу інновацій. Інститут має також наукову бібліотеку, сектор бухгалтерського обліку і звітності та господарський відділ.

Напрями діяльності

Основними напрямами науково-дослідної діяльності є:

 • розроблення нових методів селекції, генетики, технології та біотехнології тварин;
 • удосконалення існуючих та створення нових високопродуктивних порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин;
 • розроблення сучасних методів геномної селекції для інтенсифікації селекційних процесів у тваринництві;
 • розроблення ефективних методів і форм збереження генофонду локальних та зникаючих порід і типів сільськогосподарських тварин;
 • розроблення нових біотехнологічних методів відтворення та тиражування високоцінних генотипів;
 • удосконалення системи організації та планування селекційно-племінної роботи у вівчарстві, козівництві, скотарстві та свинарстві;
 • розроблення сучасних систем годівлі та кормовиробництва; нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва та переробки продукції вівчарства.

Інститут здійснює наукове забезпечення розвитку вівчарства і козівництва в Україні, скотарства та свинарства у Південному регіоні України.

Досягнення

В інституті створено та апробовано ряд нових селекційних формувань: таврійський внутрішньопорідний тип асканійської тонкорунної породи овець, високопродуктивну асканійську м'ясо-вовнову породу овець з кросбредною вовною, асканійську каракульську породу овець, українську червону молочну породу, південну м’ясну породу великої рогатої худоби, генофондні стада сірої української та червоної степової порід худоби, асканійський м’ясний тип свиней української м'ясної породи. Започатковано створення нової породи овець м’ясного напряму продуктивності з використанням генетичного потенціалу існуючих генотипів асканійської та зарубіжної селекції.

Джерела

 1. Постановление Коллегии Наркомзема СССР от 28 сентября 1931 г. (протокол №46) об организации в Аскании-Нова «Научно–исследовательського института гибридизации и аклиматизации животных» // Сельськохозяйственный бюлетеню. Москва–Ленинград, 1931. № 36 (декабрь).
 2. Про реорганізацію Всесоюзного науково-дослідного інституту гібридизації та акліматизації тварин імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» в Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»: Постанова Центрального Комітету Комуністичної партії України і Ради Міністрів Української РСР № 524 від 10.05.1956.
 3. Про надання Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» статусу Національний науковий селекційно – генетичний центр з вівчарства: Постанова Кабінету Міністрів України № 1404 від 09.09.1998.

Література

 1. Иванов М. Ф. Полное собрание сочинений: в 7 т. Москва : Колос, 1963. Т. 1. 455 с.
 2. Видатний природолюб-практик та його скарби в степах Таврії : До 150-річчя від дня народження Ф. Е. Фальц-Фейна / уклад. Ю. В. Вдовиченко, В. С. Гавриленко, Н. О. Гавриленко, Н. Ю. Дрогобич, П. Г. Жарук, Л. В. Жарук, В. М. Іовенко, О. В. Свістула, Л. Л. Татаренко, Н. І. Ясинецька. Нова Каховка : ПІЄЛ, 2003. 20 с.
 3. Сучасне вівчарство від ІТСР «Асканія-Нова»: територіально доцільне, науково обґрунтоване, практично апробоване : спецвипуск, присвячений 140-річчю видатного науковця-селекціонера М. Ф. Іванова / уклад. Л. В. Жарук // Тваринництво України. 2012. № 8. 94 с.
 4. Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства / за ред. В. М. Іовенка, Нова Каховка : ПІЄЛ, 2015. 43 с.
 5. Рябко В. М. Аскания-Нова в решении научных проблем : 4-е изд., доп. Новая Каховка : ПИЕЛ, 2017. 600 с.

Автор ВУЕ

Л. В. Жарук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Жарук Л. В. Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» (дата звернення: 14.04.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ