Кабінет Міністрів України

Емблема
Будівля

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни (КМ України) — уряд України, вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Історична довідка

До 1991 діяла Рада Міністрів УРСР, яка за Конституцією УРСР 1978 була найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади в УРСР. Після ухвалення 1990 Декларації про державний суверенітет України її повноваження значно розширено, а з проголошенням незалежності України вона стала найвищим органом державного управління.

У квітні 1991 Раду міністрів перетворено на Кабінет Міністрів — найвищий орган державного управління країни. КМ України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, визначених Конституцією. Працює відповідно до Програми діяльності КМ України, схваленої ВР України, керуючись Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами парламенту.

Характеристика

Кабінет Міністрів України — колегіальний орган, до складу якого входять Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Правовий статус КМ визначено Конституцією (ст. 113), законом України «Про Кабінет Міністрів України», іншими законами України.

Прем’єр-міністра України призначає Верховна Рада України за поданням Президента України. Президент вносить призначення на посаду глави уряду за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Інші члени КМ призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра.

Уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу уряду. У разі прийняття Верховною Радою України (згідно зі ст. 87 Конституції) резолюції недовіри КМ України більшістю від конституційного складу парламенту КМ зобов’язаний піти у відставку. КМ України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням глави держави продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду, але не довше ніж 60 днів.

Члени КМ України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Функції та повноваження

Зміст та обсяг компетенції Кабінету Міністрів України визначаються його статусом як вищого органу в системі органів виконавчої влади. Завданнями Кабміну є забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції, законів України, актів Президента України, забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (Конституція України, ст. 116).

Кабінет Міністрів вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, обороноздатності та національної безпеки країни, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Важливими функціями уряду є розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності, здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону.

Кабінет Міністрів повинен забезпечувати розробку проекту Закону про Державний бюджет України та виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, а також подавати парламенту звіт про його виконання.

Кабмін забезпечує проведення: фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи. Важливими є повноваження КМ щодо спрямування і координації роботи міністерств та інших органів виконавчої влади. КМ утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, призначає на посади та звільняє з посад керівників цих органів за поданням Прем’єр-міністра.

У межах своєї компетенції КМ України видає акти — постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання. Постанови Кабінету Міністрів містять найважливіші рішення, які мають нормативно-правовий характер. З питань індивідуального характеру рішення оформляються розпорядженнями Кабміну.

Нормативно-правові акти Уряду підписує Прем’єр-міністр України; вони набувають чинності з дня їх підписання, якщо інше не зазначено в самих актах. Акти КМ України підлягають реєстрації у порядку, встановленому законом.

Джерела

  • Про Кабінет Міністрів України : Закон України№ 794-VII від 27 лютого 2014 р. // Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. С. 222. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
  • Конституція України: станом на 15 січня 2021 р. Харків : Право , 2021. 72 с.

Література

  1. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. Київ : Ін Юре, 1997. 48 с.
  2. Історія Української Конституції / Упоряд.: А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. Київ : Право, 1997. 443 с.
  3. Авер’янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М. та ін. Державне управління: теорія і практика. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 431 с.
  4. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. Київ : Знання, 2009. 216 с.
  5. Гетьман Є. А. Порядок реалізації Кабінетом Міністрів України нормотворчої діяльності // Публічне право. 2014. № 1. С. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_1_7
  6. Глагович М. В., Діденко Н. Г. Повноваження Кабінету Міністрів України, функції та відповідальність // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 7. С. 91–97.

Автор ВУЕ

В. Б. Авер'янов


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Авер'янов В. Б. Кабінет Міністрів України // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Кабінет Міністрів України (дата звернення: 18.01.2022).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.08.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ